"Ary  noho izany, dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra, mba hahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory; rehefa vitanareo avokoa, dia hahafahatra hianareo." Efes. 6:13. 
Mofon'aina:

Aoka isika handroso isan' andro amin'ny fitomboan'ny toetsika ho tanteraka, ary ho tanteratsika tokoa izany raha miezaka hanatratra ny mariky ny fiantsoana antsika ao amin'i Kristy Jesôsy isika. Aoka tsy ny amin'ny hery lehibe ananan'i Satana no horesahintsika, fa ny amin'ny hery lehibe ananan'Andriamanitra. [...]

Ao amin'ny fanahy tsirairay dia misy hery miady mafy hahazo ny fandresena. Ny tsy finoana, tarihin'i Satana, dia mampiasa ny heriny, miezaka mampisaraka antsika amin'ilay Loharanon'ny herintsika. Mampiasa ny heriny ny finoana, tarihin'i Kristy izay tornpon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Isan'ora, eo anatrehan'ny lanitra, dia mitohy izany ady izany. Mifampitana ireo hery mifanandrina, ary ny fanontaniana lehibe dia hoe: iza no hahazo ny fandresena? Ny tsirairay no mamaritra ny valin' izany fanontaniana izany. Ny tsirairay dia manana anjara amin'izany ady izany, na ho an'ny andaniny na ho an'ny ankilany. Tsy misy fiatoana ny ady (...) Aoka hiomana ho amin'izany ady izany isika. "Mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany Ary noho izany, dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory; aryrehefa vitanareo avokoa, dia hahafahatra ianareo." Miverina izany fampitandremana izany: «raiso avokoa ny fiadian' Andriamanitra, mba hahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory; ary rehefa vitanareo avokoa, dia hahafahatra hianareo.»

Ilay manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tanty no hanampy ireo izay matoky Azy. -. YI, 10 Janoary 1901