Ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra, mba ho tonga mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra amin'izany hianareo, rehefa afa-nandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filàna."
- 2 Pet. 1:4. 

Mofon'aina:

Adidin'ny zanak'Andriamanitra tsirairay ny mitahiry ao an-tsainy ny fahamarinan'Andriamanitra; ary arakaraka ny hanaovany izany no hitomboan'ny heriny sy ny fahazavan-tsainy mba hahatakarany ny fahamarinana lalina momba an'Andriamanitra. Ary hitombo ny hafanam-pony sy ny heriny rehefa ampihariny eo amin'ny fiainany andavanandro ny foto-kevitry ny fahamarinana. [...]

Ireo izay miombona amin'ny fahamoram-panahin'i Kristy sy ny fahadiovany ary ny fitiavany dia hanam-pifaliana ao amin'Andriamanitra ary hanapariaka fahazavana sy fifaliana amin'ireo rehetra manodidina azy. Ampy hanetsika avy ao am-pontsika ny fankasitrahana lalina indrindra sy avy eo imolotsika ny fiderana mafana indrindra ny fahafantarana fa maty i Kristy mba hahazoantsika ny fiainana mandrakizay. Ny teny fikasan'Andriamanitra dia be harena feno ary maimaim-poana. Na iza na iza vonona ny hanaiky ny fepetra, noho ny herin'i Kristy, dia afaka mitaky izany teny fikasana izany, miaraka amin'ny haren'ny fitahiany rehetra. Ary rehefa mandray betsaka avy amin'ny rakitry ny lanitra toy izany izy dia ho azony atao, eo am-pamakivakiana izao fiainana izao ny "mandeha miendrika ny Tompo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra» ka mitahy ireo mpiara-belona aminy noho ny ohatra asehony, sady manome voninahitra ny Mpahary azy. Mampitandrina ny mpanara-dia Azy ny Mpamonjy mba tsy hatoky tena, ka hoy Izy: "raha misaraka amiko kosa hianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona,» kanefa mankahery koa izy amin'ny alalan'ny fanomezan-toky hoe: "Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy.» RH, 20 Septambra 1881.