"Mamafaza ho anareo araka ny fahamarinana, mijinjà araka ny fitiavana, hevoy ny tombam-borakareo; Fa izao no andro hitadiavana an'i Jehovah ambara-pihaviny sy handatsahany fahamarinana aminareo." - Hôs. 10:12. 

Mofon'aina:

[---] Ireo mambran'ny fiangonan 'i Kristy dia tokony hanangona ireo tara-pahazavana avy amin' i Jesôsy ary hanapariaka izany amin'ny hafa ary hanao izay hahatonga ny fahazavan'ny lanitra hanazava izao tontolo izao. Aoka izy ireo ho toy ireo virjiny hendry izay nitahiry ny fanaovan-jirony hirehitra sy voavatsy solika ka haneho ny toetr'i Kristy amin'izao tontolo izao. Aoka tsy ho afa-po amin'ny toe-javatra misy ankehitriny isika. Aoka tsy ho afa-po amin'ny fahamarinan'ny tenantsika isika ka tsy handray ny fitaomana lalina ataon'ny Fanahin'Andriamanitra.

Hoy i Kristy: «raha misaraka amiko hianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona.» Manaitra ny mahita fa voamarika mazava tsara eo amin'ny asa ataon'ny maro ny teny hoe tsinontsinona; fantatsika fa izany no porofo ny amin'ny tsy nandraisan'izy ireo ny herin'i Kristy hanova ny fony. Raha savainao hatrany amin'ny fara tampony ka hatramin'ny fotony ny asan'izy ireo dia tsy hahitanao afa-tsy ravina. Fanirian'Andriamanitra ny hanatrarantsika ny fenitra ambony indrindra. Tsy faniriany ny hahatonga antsika ho faty ara-panahy.

Hampahatanjaka ireo tanorantsika ny miasa tany vaovao dia ny fon'ireo olona mbola tsy niasana. Hahatonga azy ireo ho akaiky kokoa an'Andriamanitra izany asa izany. Hitombo ny fahombiazana sy ny fahaiza-manaon'izy ireo vokatry ny fianarany miatrika zava-tsarotra sy ny fandreseny ny sakana. — RH, 8 Oktôbra 1 889.