"Mba handehananareo miendrika ny Tompo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra min'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra, ary ampahatanjahina amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana." - Kol 1:10,11 

Mofon'aina:

Ny planin'Andriamanitra ho antsika dia tena mivelatra, feno sady tanteraka, ka tokony hanosika antsika izany hiara-miasa Aminy amin'ny fontsika rehetra eo amin'ny fanatanterahana izany. Tsy misy antony tokony hisalasalantsika (...) Aoka isika hanovo isan'andro ao amin'ilay sompitra lehibe dia ny Tenin' Andriamanitra. Amin' izany dia tsy hisy fotoana hamakiana tantara noforonina na zavatra hafa izay tsy mampiorina sy mampahatanjaka ho amin'ny asa tsara rehetra (...) Ny haren'ny lanitra dia voatolotra ho an'ny zanak'Andriamanitra. - R1-1, 4 Oktôbra 1906. [...]

Izay manolotra tanteraka ny fony ho an'Andriamanitra sy mandray an'i Jesôsy Kristy amin'ny finoana ho Mpamonjy ny tenany manokana dia haneho fitomboana tsy miovaova eo amin'ny ara-panahy, eo amin'ny fitondran-tenany, eo amin'ny fahatapahan-keviny, eo amin'ny fahatokiany amin'ny foto-kevitry ny finoana na manana inona takin'izany (...)

Homen'Andriamanitra voninahitra sy hasandrany ny fanahy rehetra mahitsy fo izay mikatsaka ny handeha eo anatrehany amin'ny fahatanterahan'ny fahasoavan'i Kristy. Tsy handa na hanary velively ny manetry tena sy mangorakoraka Jesôsy Tompo. Azontsika atao ve ny mahita amin'ny fomba mazava sy voamasina ny herin'ny teny fikasan'Andriamamtra ka mandray izany ho an'ny tenantsika manokana, tsy hoe noho ny fahamendrehantsika, fa noho ny fahamendrehan'i Kristy? Tsy noho ny fahamarinantsika fa amin'ny alalan'ny fandraisantsika ny fahamarinan'i Kristy ho an'ny tenantsika? - Ms 125,1901.