"Tahaka ny diera mihanahana maniry ny rano an' ony no anirian 'ny fanahiko Anao, Andriarnanitra ô." — Sal. 42:1. 
Mofon'aina:

Maro ireo tanora izay kivy raha vao sendra aloka eo amin'ny fiainany ary tsy mba manam-paharetana. Tsy mitombo amin'ny fahasoavana izy ireo (...) Tsy maintsy miova ny fon'izy ireo izay mifikitra amin'ny zavatry ny tany. Tsy maintsy ianaran'izy ireo ny mahita ny hakanton'ny fahamasinana, amin'izay dia hangetaheta izany izy ireo, toy ny diera maniry rano (...)

Raha Andriamanitra no mandrindra ny dianareo, ry tanora malala, dia aza manampò fa ho fiadanana sy firoboroboana hatrany no ho hitanareo. Ny lalana mitondra any an-danitra dia tsy ny mora indrindra, ary indraindray dia misy haizina sy tsilo tsy maintsy setraina. Kanefa manana antoka ianareo fa hamihina anareo ny tana-maherin'Andriamanitra mba hiaro anareo amin'ny ratsy. Faniriany ny hanazatra ny finoanareo Azy sy ny hianaranareo matoky Azy na amin'ny aloka na amin'ny masoandro mibaliaka (-..)

Eo amin'ny fiezahan' ny voromahery vavy hody ao amin'ny akaniny dia mazàna izy no azeran'ny tafiotra amin'ny haram-baton ny tendrombohitra. Rahona mainty matevina no manasaraka azy amin'ny akany avo hitodiany. Indraindray dia toa very hevitra izy ary atopatopan'ny rivo-mahery; manakopaka ny elany matanjaka izy toy ny hoe mba hampisava ireo rahona manemitra azy (...) Tody amin'ny fonenana fialofany izy ary afa-po. Tamin' ny alalan'ny famakivakiana ny haizina no nahatony azy tamin'ny hazavana. Nitaky fiezahana taminy izany, kanefa nandray valisoa izy satria tratrany ny tanjona nokendreny. 

Izany no hany lalana tokony hizorantsika amin'ny maha-mpanara-dia an'i Kristy antsika. Tsy maintsy ampiasaintsika ny finoana izay hamakivaky ny rahona toy ny rindrina matevina manasaraka antsika amin'ny fahazavan'ny lanitra. Misy toerana ambony tokony hotratrarintsika amin'ny finoana, izay misy fiadanana sy fifaliana ao amin'ny Fanahy Masina. — YI, 12 May 1898. [..-1