"Ary ireo zatovo efa-dahy ireo dia nomen'Andriamanitra fahalalana sy saina  ny amin'ny taratasy sy ny fahendrena rehetra; ary Daniela nahafantatra ny amin'ny fahitana sy ny nofy rehetra." — Dan. 1:17. 

Mofon'aina:

[...] Tsy manararaotra ny tombontsoa ananany ny tanora sasany. Maniry hahay hamaky teny sy hanoratra tsara izy ireo, saingy ny saran'ny fahaizana ambony dia asa mafy, ary tsy vonona handoa izany izy ireo. Mampahatsiahy ahy ny amin'ilay tanora iray izay nalefan-drainy tany an-tsekoly ary nomeny ny tombontsoa rehetra mba hahafahany manovo fanabeazana tsara izy ireo; saingy nataony an-tsirambina ny fianarany; nihevitra izy fa afaka niantoka fianarana hafa ho azy ny rainy ka tsy nilainy aloha ny handreraka ny sainy. Mazava loatra fa hitoetra ho tsy manam-pahalalana izany olona izany, satria tsy misy hitsin-dalana hahazoam-pahalalana. Toy izany koa, tsy maintsy amin'ny alalan'ny fiezahana amin-kafanam-po sy amim-pahafoizan-tena no hahazoana fanandramana ara-panahy matanjaka fa tsy ampy ny faniriana fotsiny hanana izany. Ny fisentoana noho ny tsy fahalalanao ny amin'ny zavatry ny lanitra dia tsy hampitombo ny fahendrenao hahazoanao famonjena

[...] Aza mihevitra fa hanatona ho azy ho eo aminao ny fanandramana kristianina. Rehefa manapa-kevitra hanao zavatra iray amin'ny fonao ianao, dia tsy miverin-dalana na dia misy aza ny zava-tsarotra, fa miezaka sy manandrana hatrany. — YI, 30 Janoary 1884.

I Daniela sy ireo namany telo lahy dia nahay nandanjalanja satria nilefitra teo ambanin'ny fifehezan'ny Fanahy Masina. Ireo tanora ireo dia nanolotra ny voninahitra rehetra ho an'Andriamanitra noho ny talenta sy fahaizana noraisiny. Tsy vokatry ny kisendrasendra ny fahalalany fa avy amin'ny fampiasany tamim-pahatokiana ny fahafaha-manaony; koa nomen'Andriamanitra fahaizana sy fahalalana izy ireo. L 57,1896. 

Toy ny tamin'ny fanandraman'i Daniela, dia arakaraka ny itomboan'ny toetra ara-panahy no itomboan'ny fahafaha-manao ara-tsaina. — YI, 20 Aogôsitra 1903.