"Moa tsy eo anoloanao va ny tany rehetra? Masina hianao, aoka hisaraka amiko hianao; raha hianavaratra hianao,dia hianatsimo aho; fa raha hianatsimo hianao, dia hianavaratra kosa aho." — Gen. 13:9. 

Mofon'aina:

Mihoatra ny arivo ny olona tao amin'ny fianakavian'i Abrahama. [...]

Izy rehetra dia nampianariny fa eo ambanin'ny fifehezan'ilay Andriamanitry ny lanitra. Tsy tokony hisy ray aman-dreny hampahory ny zanany; tsy misy zanaka tokony tsy hankatò ny ray aman-dreniny. Voatendrin'ny lalàn'Andriamanitra ny adidin'ny tsirairay, ary ny fankatoavana no hany niantoka ny fahasambarana sy ny fahombiazan'ny tsirairay.

Ny ohatra nasehon'ny tenany, ny hery miasa manginan'ny fiainany andavanandro, dia fampianarana nitohy. Ny fahitsiany tsy niovaova, ny fahalalahan-tanany ombam-panajana izay nahatalanjona ireo mpanjaka, dia nasehony tao an-tokantranony. Ny hanitry ny fiainany sy ny toetrany ambony sy maha-te ho tia dia naneho fa nifandray tamin'ny lanitra izy. Tsy nataony tsinontsinona na dia ny fanahin'ny mpanompony kely indrindra aza. Tao an-tokantranony dia tsy nisy lalàna ho an'ny tompo sy lalàna ho an'ny mpanompo; tsy nisy lalàna ho an'ny manan-karena ary lalàna hafa ho an'ny mahantra. Tamin'ny fahamarinana sy famindrampo no nitondrana ny rehetra. - Ms 22,1904.

Lehilahin'ny finoana izy; tamin'ny fahitsiana tanteraka no nijoroany tamin'ny foto-keviny. Tamin'ny raharahany rehetra dia naneho fanajana sy fahamendrehana izy. Fahalalam-pomba kristianina no nifehy ny fiainany, ary napetrany ho ambonin'ny zavatra rehetra ny fanompoana an'Andriamanitra. Tsy niala na dia kely monja tamin'ny foto-kevitra kristianina izy. — L 203,1903. [...]