"Nefa Jehovah nomba an'i Josefa sy namindra fo taminy ka nampahita fitia azy teo imason 'ny mpitandrina ny trano-maizina." — Gen. 39:21. 

Mofon'aina:

Tahaka ny nitondran' ny fiaran'Andriamanitra fitsaharana sy fandrosoana hoan'ny Isiraely, dia nitondra fitahiana ho an'i Egipta ity tanora tia sy natahotra an'Andriamanitra ity. Nisongadina tokoa izany ka niaiky i Potifara fa ny fitahiana rehetra izay noraisin'ny tokantranony dia noho ny amin'ity andevo izay novidiny. 11 Martsa 1897

Ny fivavahan'i Josefa dia nitahiry ny toetrany ho mahafinaritra ary nanam-pitiavana mafana ho an'ny olona mandrakariva izy na toy inona na toy inona ny fitsapana natrehiny. Misy ireo olona izay tonga mangidy fo sy mahihitra rehefa mahatsapa fa tsy ampiasaina araka ny tokony ho izy, sady asehony amin'ny fiteny tsy manaja sy mahery ny fahadisoam-panantenany. Milentika ao anatin'ny fahakiviana izy ireo ary feno fankahalana ny hafa. Saingy Kristianina i Josefa. Vantany vao tonga tao am-ponja izy dia nizara sy nampihatra ny fahazavan'ny foto-kevitra kristianina; nanomboka niasa ho fanasoavana ny hafa izy. Nanampy ireo voafonja nanana olana izy. Nahery fo izy satria Kristianina. Tamin'izany fomba izany no nanomanan'Andriamanitra azy ho amin'ny andraikitra sy voninahitra ary asa lehibe kokoa, ary vonona hianatra izy; noraisiny tamim-pahalemem-panahy ny lesona nampianarin'Andriamanitra azy. Nianatra nitondra zioga izy dieny mbola tanora. Nianatra nitondra izy tamin'ny nianarany nankatò aloha (...)

Ny anjara asan'i Josefa tamin'ny zava-niseho tao am-ponja no niafara tamin'ny fanandratana azy ho amin'ny toeram-boninahitra sy harena. Fikasan'Andriamanitra ny hahazoany traikefa tamin'ny alalan'ny fakam-panahy, ny olana sy ny zava-tsarotra mba hanomanany azy ho amin'ny toerana ambony. Nentin'i Josefa tamin'ny toerana rehetra nisy azy ny fivavahany, ary izany no tsiambaratelon'ny fahatokiany tsy niovaova. — SDABC 1:1097