"Ao aminy no irafetan'ny  rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin'ny Tompo." — Efes. 2:21. 
Mofon'aina:

Amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Kristy dia azonao atao ny hanapa-kevitra handresy ny toetra mangatsiaka, mitratrevatreva, mandratra sy tsy manaja. [...]

Vato marokoroko tsy nisy endrika ianareo fahiny ka nanimba sy nanohintohina izay rehetra nifampikasoka taminareo; misy asa tokony hatao mba hahatonga anareo ho vato malama. Raha tsapanareo ny hasarobidin'ny asa izay atao ao amin'ny orinasan'Andriamanitra dia fifaliana ho anao ny handray ny fanefen'ny fandraka sy ny maritoa. Ho voatohintohina ny fahatsapanao ny tombam-bidin'ny tenanao, horantsanana ny fiheveranao ny tenanao ho ambony, ary ny maranidranitra eo amin'ny toetranao dia haravona; ary rehefa ho voaisotra ny fironana ara-nofo sy feno fitiavan-tena dia hanana refy sahaza hahatonga azy ho mendrika handrafetana ny tranon'ny lanitra ilay vato, dia hanomboka ny dingana fanalamana, ny fanadiovana, ny fampamiratana, ka hotefena hanahaka ny toetr'i Kristy ianao. Natao hiseho eo amin'ny toetra voatefin'ireo olona irahiny ny toetr'i Kristy, ka ho mendrika ho ao amin'ilay trano arafitry ny lanitra ilay vato (...)

Raha tsy tonga olona tsara kokoa isika, raha tsy malemy fanahy kokoa sy mangoraka kokoa isika, raha tsy feno fitiavana kokoa isika, raha tsy maneho amin'ny hafa ny fitiavana izay nitarika an'i Kristy ho eto amin'izao tontolo izao hanefa ny iraky ny famindrampo isika, dia tsy vavolombelon'ny herin'i Jesôsy Kristy eto amin'izao tontolo izao. Tsy ny hanao izay hamalifaly ny tenany no antom-piainan'i Jesôsy (...) Tonga Izy mba hanandratra sy hanome fahasambarana ireo rehetra nifampikasoka taminy (...) Tsy nanao asa feno fahasiahana velively Izy, ary tsy nanonona teny maneho tsy fanajana velively. — YI, 3 Janoary 1895.

Tombontsoa ho an'ny tanora tsirairay ny manao izay hahatonga ny toetrany ho rafitra tsara (...) Katsaho amin-kafanam-po kokoa ny Tompo mba hahatonga anao hanana fanahy voadio sy voakolokolo kokoa. — YI, 2 Janoary 1910.