Hianao  Jehovah ô, aza miaro ny antranao tsy ho amiko; aoka ny famindramponao sy ny fahamarinanao hiaro ahy mandrakariva." — Sal. 40:11. 

Mofon'aina:

Tsy afaka hanana finoana ianao fa hiaro anao noho ny  fahalemem-panahiny sy ny fahamarinany Andriamanitra raha tsy apetrakao eo amin'ny tara-pahazavany ny tenanao. Koa andosiro ny naman-dratsy ary fidio ny sakaiza tsara. Ny voan'ny fahamarinana nambolena tao am-po dia tsy maintsy mandray ny tara-pahazavan'ilay Masoandrom-pahamarinana mba hahafahany mitombo. Ny voan'ny fahamarinana izay tsy mitsimoka sy tsy mitombo dia vetivety dia tsy hanana hery hitsimohany intsony ary ho faty, ary ny ahi-dratsin'ny fahazaran-dratsy no haniry sy hiroborobo. Aoka hokolokoloina fatratra mba hitombo ny voa sarobidin'ny fitiavana, fifaliana, fahari-po, fanajana, fahalemem-panahy sy fanetren-tena.

Aza mionona amin'ny fahamasinana ivelambelany ry tanora, fa aoka hitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesôsy Kristy ianareo. Misy fandrosoana ve eo aminareo? Mitombo mba ho tonga hazo lehibe ve ny voa nambolena sa mihamalazo? Mankanesa matetika amim-panetren-tena eo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana ka ambarao amin'i Jesôsy izay ilainao rehetra, ary aza mihevitra fa misy zavatra kely loatra ka tsy ho hitany. Tian'Andriamanitra ny hitadiavanao Azy, tiany ny hilazanao Aminy ny ady atrehinao toy ny zanaka miresaka amin'ny ray aman-dreniny. Rehefa mivavaka ianao dia minoa fa mihaino anao i Jesôsy, dia hotanterahiny izay angatahinao Aminy. Asehoy fa matoky tanteraka an'i Jesôsy ianao, ary katsaho mandrakariva ny hanao izay fantatrao fa ankasitrahany, dia hahita fitsaharana ao amin'i Kristy ianao. — YI, 9 Febroary 1893.