"Aza mety  ho fitahina hianareo; ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara. " - 1 Kôr. 15:33. 

Mofon'aina:

Ny fivavahan'i Kristy dia tsy mba mampidina velively ny mpanaraka azy na manova azy ho ratsy fitondran-tena na tsy mahalala fomba. — L 134,1901.

Betsaka ny zavatra mbola tokony hatao mba hahatonga antsika ho mendrika ho ao an-dapan'ny Tompo. Ny toe-tsaina mivatravatra, ny fiteny manevateva, ny toetra maivamaivana, dia tsy maintsy esorina, raha tsy izany dia tsy ho mendrika velively hitafy ny fitafian'ny lanitra isika — dia ny akanjom-pahamarinan'i Kristy (...)

Ireo izay manaiky hobeazin'i Kristy dia mahavita ny asa tsara indrindra ary mitombo ao amin'ny sekoly ambony indrindra. Fa ireo izay tsy manaiky ny hanefena ny toetrany mba hanahaka ny an'Andriarnanitra dia mampalahelo ny anjely; satria noho ny fifikiran'izy ireo amin'ny fahazarany sy ny fanaony feno fahotana dia mivily amin'ny lalana nosoritan'Andriamanitra izy ireo. RH, 4 Jolay 1899.

Aoka hahalala fomba eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona. Tsarovy fa faniriany ny hanananareo ny fomba tsara indrindra mba hanomezanareo voninahitra Azy eo anatrehan'izao tontolo izao. Faniriany ny hiainanareo ao amin'ny firaisam-po sy ny fifankatiavana. Tsarovy fa raha mifankatia ianareo dia havotana ka hanana anjara amin'ireo taona tsy manam-pahataperana mandrakizay. — Ms 21,1903.