"Hitandrina ny làlana marina aho; rahoviana no ho tonga aty amiko Hianao? Handeha amin'ny fahitsian'ny foko ao anatin'ny tranoko aho." Sa1. 101:2. 

Mofon'aina:

Aoka tsy hisy hanandra-tena na hisehoseho, fa aoka hiainantsika amim-pahamaotinana ny fivavahantsika, amin'ny fibanjinana ny voninahitr' Andriamanitra [...]

Aoka hotandrovana fatratra ny fahadiovan'ny fisainana eo amin'ny asa fitaomana ny hafa. Tsy maintsy hodidinin'ny rivo-piainana madio sy masina ny fanahy, dia rivo-piainana izay hamelombelona ny fiainam-panahin'izay rehetra mifoka izany.

Ny fiteny sy ny fihetsik'ireo izay milaza ny tenany ho miara-dia amin'i Jesôsy dia manome voninahitra Azy na manala baraka Azy. Tsy maintsy tehirizina ho madio sy masina ny fo, satria avy aminy no iavian'ny aina. Raha voadio noho ny fankatoavana ny fahamarinana ny fo, dia tsy hisy safidy vokatry ny fitiavan-tena na antony manosika voapentim-paharatsiana. Tsy hisy fifampiandaniana sy fihatsaram-belatsihy (...)

Eo amin'ny toetry ny fiaraha-monina ankehitriny, izay ahitana fitotonganana ara-môraly, tsy eo amin'ny tanora izany fa na eo amin'ireo efa nahazo taona, dia ahiana ny hahatonga ny olona ho tsy miraika sy hanavakavaka; vokatr'izany dia hisy ny fitsiriritana, ny fialonana sy ny fiokoana. Vitsy no mahatsapa fa mampihemotra ny Fanahin'Andriamanitra ny fisainany sy ny fahatsapany feno fitiavan-tena, mbamin'ny fiteniny feno fahadalana sy maivamaivana (...) Raha voavoly ao am-pon'izy ireo ny fahasoavan'i Kristy ka mamaka lalina ao amin'ny tany tsara, dia hamoa karazam-boa hafa izy ireo (...) Ny herin'Andriamanitra manova fo no hany afaka manorina foto-kevitra madio ao am-po ka tsy hahita na inona na inona hotafihina ny ratsy fanahy (...) Tokony hiainana mandrakariva ny fahadiovan'ny fiteny sy ny tena fifanajana kristianina marina. L 74,1896,91