"Fa Jehôvah no manome fahendrena; avy amin'ny vavany no ihavian'ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina." - Ohab. 2:6. 

Mofon'aina:

Ilainareo ny mikatsaka tsy tapaka ny fikolokoloana ambony ny saina sy ny fanahy mba hananana toe-panahy tony sy fo feno fitiavana eo amin'ny fanabeazana sy ny fanofanana ny zanakareo; mba hahatonga anareo ho vonton'ny faniriana madio ary hanolokolo ao amin' izy ireo ny fitiavana izay zavatra mahitsy sy madio ary masina (...) Katsaho mandrakariva ny hampitombo ny herinareo, mba hahafahanareo manao ny asa tanteraka sy feno indrindra ao an-tokantrano, amin'ny fampianarana sy ny ohatra asehonareo. — RH, 15 Septambra 1891.

Aoka tsy hanaram-po amin'ny fironanareo ianareo. Aoka ianareo ho malina fatratra mba haneho ohatra tsara amin'ny zavatra rehetra. Aza midonana-poana. Fohazy ny hery matoritory ao anatinareo (...) Tontosao ny andraikitra izay tokony hatao. Ianaro ny fomba hanatanterahanareo amin'ny fomba mailaka ireo adidy mafy sy manasatra kanefa ilaina ao an-tokantrano. — CG, 74.

Maro ireo ray aman-dreny izay tsy mbola niezaka hanakatra ny hery mahatalanjona ananan'ny toe-panahy kristianina. Mahavariana fa natao an-tsirambina ny fitrandrahana ireo harem-pahamarinana. Izany tsy firaihana izany dia tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Ry ray aman-dreny, miantso anareo Andriamanitra mba handinika izany lafin-javatra izany amin'ny maso mahiratra. Hatramin'izao dia ny ivelambelany ihany no nojerenareo. Tanteraho ny asa efa natao an-tsirambina ela, dia hiara-miasa aminareo Andriamanitra. Ataovy amin'ny fonareo manontolo ny asanareo, dia hanampy anareo hivoatra Andriamanitra. Atombohy amin'ny fitondranareo ny filazantsara ao an-tokantranonareo izany. — CG, 72,73. [...]