"Ho maminy anie ny fisainako Azy; Izaho no hifaly amin'i Jehôvah." — Sal. 104:34. 

Mofon'aina:

Apetraho eo an-tanan' i Jesôsy amin'ny fahafenoany ny momba anao. Banjino ny fitiavany lehibe, ary rehefa mibanjina ny fandavan-tenany, ny fanolorany ny tenany ho antsika mba hahatonga antsika hino Azy ianao, ny fonao dia ho feno fifaliana masina, sy fiadanana ary fitiavana tsy hay lazaina. Rehefa miresaka mikasika an'i Jesôsy isika sy miantso Azy amin'ny alalan'ny vavaka dia hihamatanjaka ny toky ananantsika fa Izy dia Mpamonjy be fitiavana ho an'ny tenantsika manokana, ary ny toetrany dia hiseho ho maha-te ho tia amintsika hatrany (...)

Andraso amim-pinoana ny Tompo. Mitaona ny fanahy hivavaka ny Tompo ka mamela antsika hahatsapa ny fitiavany izay tena sarobidy. Akaiky Azy isika, ary azontsika atao ny manana fiombonana mamy Aminy. Hafa ny fijerintsika ny famindrampony sy ny fahamoram-panahiny, ary ny fontsika dia vaky sy torotoron'ny fitiavana izay omena antsika. Tsapantsika fa mitoetra ao amin'ny fanahintsika i Kristy (...)

Toy ny ony ny fiadanantsika, mifandimby ao am-po ny onjam-boninahitra, ka dia miara-misakafo amin'i Jesôsy isika ary Izy ao amintsika. Tsapantsika ny fitiavan'Andriamanitra, ary isika dia mitoetra ao amin'ny fitiavany. Tsy misy teny azo ilazana izany, ary tsy takatry ny fahalalana. [...] L 52, 1894.