"Izay efa tian 'Andriamanitra ho nampahafantarina ny haren'ny voninahitr 'ity zava-miafina ity any amin'ny jentilisa, dia Kristy ao anatinareo, Izay fanantenana ny voninahitra." — Kôl. 1:27. 

Mofon'aina:

Ny tena mahatonga aretina ho an'ny vatana sy ny saina dia saika ny tsy fahafaham-po sy ny tsy fifaliana. Tsy manana an'Andriamanitra izy, tsy ananany ny fanantenana izay mahatakatra ny ao ambadiky ny miafina, izay vatofantsika sady azo antoka no tsy miova ho an'ny fanahy. Ireo rehetra manana izany fanantenana izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka Azy. Afaka amin'ny faniriana sy ny fimonomononana ary ny alahelo tsy manam-pahataperana izy ireo; tsy mieritreritra zava-dratsy amin'ny hoavy izy ireo ary tsy misaintsaina olana visavisaina (...)

Kanefa isika dia mahita olona maro mandalo fotoan-tsarotra eo anoloany; mbola feno ahiahy ny amin'ny hoavy rehetra ka toa tsy mahita fiononana, ary matahotra mandrakariva satria misaintsaina zavatra ratsy hatrany (...) ny fialamboly tsy izy dia tsy hanitsy velively ny toe-tsaina toy izany.

Mila ny hery manovan'ny Fanahin'Andriamanitra izy mba hahatonga azy ho faly. Mila ny tombontsoan'ny fanelanelanan'i Kristy izy, mba hahazo fampiononana masina sy ampy (...) "Izay tia fiainana dia hahita andro soa, aoka izy handositra ny ratsy ka hanao ny tsara sy hikatsaka ny fiadanana ka higoka izany". Ireo izay manana fahalalana ampy ny tenin'ny Soratra Masina no tena sambatra (...) Fahasalamana ho an'ny tenany sy tanjaka ho an'ny fanahiny i Kristy ao anatiny, izay fanantenana ny voninahitra. — TFC 1:566