"Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana; fa izy no hovokisana." — Mat. 5:6. 

Mofon'aina :

Tsy amin' ny alalan'ny ady mampahory sy asa   mandreraka, na amin'ny alalan'ny fanomezana na sorona, no ahazoana ny fahamarinana; fa omena maimaimpoana ny fanahy rehetra izay noana sy mangetaheta ny handray azy izany (...)

Tsy misy olona afaka ny hitondra fahafaham-po ho an' ny hanoanana sy ny hetahetan'ny fanahy. Hoy anefa i Jesôsy: "Izaho no mofon' aina; izay manatona Ahy tsy mba ho noana, ary izay mino Ahy dia tsy mba hangetaheta intsony.

" Tahaka ny ilantsika sakafo hanome antsika hery ara-batana, no ilantsika an'i Kristy, ilay mofo avy any an-danitra izay manohana ny aim-panahy, ary manolotra hery hanaovana ny asan'Andriamanitra. Tahaka ny ilan' ny vatana ny sakafo izay hanome aina sy fahavitrihana, no tsy maintsy ifandraisan'ny fanahy amin'i Kristy, hanolorany tena ho Azy, ary hiankinany tanteraka Aminy. 

Tahaka ny ikatsahan'ny mpandeha lavitra efa reraka ny loharano any an'efitra, ka ahitany izany, ary anomezany fahafaham-po ny hetahetany, no hahazoan'ny hetahetan'ny Kristianina fahafaham-po amin'ilay ranon'aina, izay i Kristy no loharano (...) Tsy mila mitady fahafaham-po amin'ny hetahetantsika amina loharano ivelambelany fotsiny isika; satria efa eo ambonintsika ilay loharano lehibe, izay ipoiran'ny rano be dia be azontsika sotroina maimaimpoana, raha toa ka mizotra miakatra kely eo amin'ny lalan'ny finoana isika. 

Ny Tenin'Andriamanitra no fantsakana ahazoana ny rano velona. Arakaraka ny ikatsahanao izany loharanon'aina velona izany, no hahatonga anao, amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, hanana fifandraisana ety amin'i Kristy (...) Ho fantatrao fa i Kristy no mitarika anao; eo anilanao Ilay Andriamanitra Mpampianatra. —TFMB, 34