Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no handova no tany." — Mat. 5:5. 

Mofon'aina:

Napetrak' i Jesôsy  ho anisan'ireo toetra takina voalohany ao amin'ny fanjakany ny halemem-panahy. Hita taratra teo amin'ny fiainany sy ny toetrany ny hatsaran' Andriamanitra tao anatin'io fahasoavana sarobidy io (...)

(...) Miady ny haneho hevitra sy ny ho ambony indrindra mandrakariva ny toetry ny olombelona; kanefa izay mianatra amin'i Kristy dia hanafoana ny «izaho» ao anatiny, ny avonavona, ny fitiavana ny fahamboniana, ary mitoetra ao amin'ny fanahiny ny fahanginana. Milefitra amin'ny Fanahy Masina ny maha-izy ny tena, ka tsy mitady izay hahazo ny toerana ambony indrindra isika (...) Tsapantsika fa ny toerantsika ambony indrindra dia eo an-tongotry ny Mpamonjy (.- .) 

Ny fanetren-tena sy io fahalemem-panahy izay vokatry ny fiandaniana amin'i Kristy io, no tena fanalahidin'ny fitahiana. "Ravahany famonjena ny mpandefitra." (...) Tamin'ny alalan'ny faniriana hanandra-tena no nidiran'ny fahotana teo amin'izao tontolo izao, ka nanjary verin'ireo razambentsika voalohany ny tombontsoa hanjaka amin'ity tany kanto izay nomena hanjakany ity. Tamin'ny alalan'ny fahafoizana ny tena no nanavotan'i Kristy ny very. Ary Izy dia milaza fa tokony handresy tahaka ny nandreseny isika. Amin'ny alalan'ny fanetren-tena sy ny fandavana ny tena no hahatonga antsika ho mpandova miaraka Aminy, ka "handovan'ny malemy fanahy ny tany". TFMB, 29-33.