"Sambatra ny malahelo am-panahy; fa azy ny fanjakan'ny lanitra." — Mat. 5:3. 

Mofon'aina:

Avy teo imolony no nipololoran'ireo fitahiana tamin'ny fahafenoany sy tamin-toky tanteraka. Izany no mampiseho fa Izy no ilay loharanon'ny soa rehetra, ary tombom-pahefany ny mitahy sy manolotra ny fanomezana rehetra ho an'ny sain'ny olombelona. Nisahirana tao anatin'io fahefany manokana sy marina io Izy, ary teo ambany fifehezany ireo haren'ny mandrakizay. Izy no tompo-marika feno tamin'ireo . Zony tanteraka ny manao ny anjara andraikitr 'Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ireo fitahiany no nihazonany ireo izay hameno ny fanjakany eto amin'ity izao tontolo izao ity. [...]

Faritany mazava ireo izay ho tonga mpandova an'Andriamanitra sy ho mpiara-mandova Aminy. Ambarany ampahibemaso ireo olona nofidiny, ary nomeny andraikitra ao amin'ny fanompoany ireo amin'ny maha-iray azy ireo Aminy. Ireo izay manana ny toetra takiny, no hifampizara Aminy ny fitahiana sy ny voninahitra ary ny haja izay ho Azy mandrakizay. — Ms 118,1905.

Izay mahatsapa fa mahavita tena, izay mihevitra fa efa tsara ny toetrany, ary afa-po amin'ny toe-piainany, dia tsy mba mikatsaka ny ho mpandray anjara amin'ny fahasoavana sy ny fahamarinan'i Kristy. Mitarika amin'ny fahatsapana ho mahavita tena ny avonavona, ka manakatona ny fo tsy handray an'i Kristy sy ireo fitahiana tsy manam-petra izay iriny omena izy. Tsy misy toerana ho an'i Jesôsy ao am-pon'ny olona tahaka izany (...) Ireo izay mahafantatra fa tsy afaka ny hamonjy ny tenany izy, na hanao ny tsara, ireo no mankasitraka ny fanampiana izay atolotr'i Kristy. Ireo no atao hoe malahelo am-panahy, izay nolazainy fa sambatra. — TFMB,