"Fa efa maty hianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin 'Andriamanitra." - Kôl. 3:3. 

Mofon'aina:

Andraikitra lehibe no omena ireo olona vita batisa tamin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ezaho ny hahazo ny hevitry ny hoe: "Efa maty hianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra". [..]

Efa maty ilay fiainana feno ota taloha ary indro ny fiainana vaovao miaraka amin'i Kristy amin'ny alalan'ny voadin'ny batisa. Tanteraho ary ampiharo ireo hatsarana amin'ny toetry ny Mpamonjy. Avelao ny fahendreny hitoetra ao aminao amin'ny fahafenoany tanteraka mihoatra noho ny fahendrena rehetra; "Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tonon-kiram-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra. Ary na inona na inona ataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesôsy Tompo izany rehetra izany, Ka misaora an'Andriamanitra Ray amin'ny alalany." Ireo fahotana fanao teo aloha dia hoesorina miaraka amin'ilay olona taloha. Fa ilay olom-baovao kosa dia hampitafiana an'i Jesôsy Kristy; tsy inona izany fa "ny famindrampo sy fiantrana, fahamoram-panahy, fanentren-tena, ary fandeferana." - L 32,1907.

Ireo izay hiray amin'i Jesôsy amin'ny fanahiny sy ny fitiavany dia hanana fifandraisam-pirahalahiana ety amin'ny olona hafa, miaraka amin'ny fatoran'ny lamba landin'ny fitiavana (...) "Ary hianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa", izany no tsapan'ny zanaky ny finoana tsirairay avy (...) Ho tafakambana ho iray avokoa ny tsirairay avy ao amin'i Kristy. - Ms 28,1897.