Imprimer
Catégorie : Fiambenana maraina

"Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary Izaho kosa ao aminy." - Jao. 6:56. 

Mofon'aina:

[...] Izay rehetra mandray amin'ny finoana ny Tenin'Andriamanitra  dia ho mpanatanteraka izany Teny izany avokoa. Hivelatra amin'ny tena fahalalana marina ny sain'izy ireo. Fahalalana izay asehon'i Kristy amin'ny fihinanana ny nofo sy fisotroana ny ran'ny Zanak'Andriamanitra. Ary rehefa mampihatra ny fahamarinana izy ireo, amin' izay fotoana izay dia mizara amin'ny hafa ny Tenin'ny fiainana ihany koa. Araka izany dia tonga hery miasa mangina eo anivon'ny hery mahataona hafa izy ireo, ary tsiron'ny fiainana ho amin'ny fiainana.

Hoy i Kristy: "Ny fanahy no mahavelona; ny nofo tsy mahasoa na inona na inona, ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana." "Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary izaho kosa ao aminy. Ary tahaka ny nanirahan 'ny Ray velona ahy, ary  Izaho koa velona ao amin'ny Ray, dia tahaka izany koa izay mihinana ahy no ho velona amiko. Ity ny mofo izay midina avy any an-danitra

Hanao izay rehetra azony atao i Satana mba hanomezana fahafaham-po ny fitiavan-komana izay tsymitarika amin'ny fahalalana ilay tena Andriamanitra marina, sy i Jesôsy Kristy izay nalefany. Ireo izay mihazona ny toetra ratsiny ary mbola maneho hatrany ny fahalemen'ny olombelona eo amin'ny fiteniny sy ny fihetsiny, izy ireny dia maneho mazava fa tsy mihinana ny nofo na misotro ny ran'ny Zanak'Andriamanitra izy ireo. -YI, 8 Desambra 1898.

Ny tenin'Andriamanitra izay mitoetra ao amin'ny fo dia manafaingana ireo fahaiza-manao ara-panahy (...)

Tia ny olombelona i Jesôsy, ary nanao izay rehetra azony natao mba hahazoan'ny fanahy, izay voavidy tamin' ny ra, fahateraham-baovao, fiainam-baovao izay azo avy tamin'ny fiainany manokana mihitsy [...] - YI, 10 Janoary 1895.