"Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao, ary mbola hampahafantariko ihany, mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao Ahy, ary Izaho koa ho ao aminy." — Jao. 17:26. 

Mofon'aina:

Ratra ho anao ny alahelonao ny tenanao; miory amin'ny tenanao ianao, mahatsapa fa ianao dia tsy raisin'ny olona amin'ny tena tombambidinao; miasa mafy ianao, nefa ny ezaka tsara indrindra ataonao tsy misy mpankasitraka. Izany fahatsapana izany dia vokatry ny aretina ara-panahy, izay amin'ny alalan'ny finoana an' i Kristy ihany no fomba tokana azo hanasitranana azy. Gejain'ny fakam-panahy ianao rehefa miahiahy sy matahotra, ka rehefa miseho ny soritr 'aretina voalohany, ary ny fahavalo miasa mba hahatonga anao hitaraina sy himonomonona, amin'izay fotoana izay, jereo i Jesôsy, matokia ny Mpamonjinao. Izay ihany no fanafody sy fanasitranana io aretim-panahy io (...) Raha avelanao hofehezin'ireo zavatra ireo ny sainao, dia ho hitan'ny fahavalo fa tena mbola sahirana ianao. Apetrany eo anoloan'ny masonao ny lopy izay hanalehibe ny olana sy ny fahasarotana, tahaka ny dongon-tany kely iray izay manjary manana ny endriky ny tendrombohitra [...]

Tian'Andriamanitra hatoky ny fitiavany ianao, ary maniry izy ny hiaro mandrakariva ny fanahinao amin'ny alalan'ny fanidiany ny vavahadin-tsainao. Rehefa avelanao hanjaka eo amin'ny fisainanao ny alahelonao ny tenanao, dia ho avy ao aminao ny fahavalo ary hanoso-kevitra, izay tena feno haratsiam-panahy indrindra sady tsy mitombina akory mikasika ireo izay tsy mieritreritra afa-tsy ny hanasoa anao (...)

Henoy i Jesôsy, araho ny toroheviny fa tsy ho lavitra ilay Mpananatra lehibe ianao, ilay hany tena mpitari-dalana, ilay tokana afaka hanome anao fiadanana sy fahasambarana ary hafaliana amin'ny fahafenoany tanteraka [...] —L 10, 1894