"Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota." - 1 Jao. 3:6. 

Mofon'aina:

Amin'ny alalan'ny finoana ao amin'i Jesôsy Kristy no hahafahana mandray ny fahamarinana ho ao am-po ary amin'izay fotoana izay dia voadio ilay olona ary voasasa. Voalefona noho ny fahadisoantsika i Jesôsy, «notorotoroina noho ny helotsika, ny fampijaliana nahazoantsika fiadanana no namelezana azy, ary ny dian-kapoka taminy no nahasitrana antsika." Azo atao ve izany hoe sitrana izany, nefa fantatra mazava tsara izao fa minia manota? Tsia, finoana tena izy ary vokatry ny fo no milaza manao hoe: fantatro fa nanota aho, kanefa i Jesôsy efa namela ny fahotako, ary manomboka izao dia hanohitra ny fakam-panahy aho amin'ny alalan'ny heriny. "Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina aminy izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy." Manana ny foto-kevitra ijoroany ao amin'ny fanahiny izy izay manampy azy handresy ny fakam-panahy. 

"Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota". Rehefa tratry ny fakam-panahy ny fanahy iray dia manana hery Andriamanitra hihazonana izany fanahy izany ao amin'i Kristy Andriamanitra. "Izay rehetra nanota dia tsy nahita na nahalala azy". Midika izany fa ny tsirairay avy izay tena mpino marina dia nohamasinina tamin'ny alalan'ny fahamarinana, eo amin'ny fiainany sy ny toetrany. "Anaka, aza avela hisy hamitaka anareo: izay manao (fa tsy hoe miseho ho manao) ny marina no marina; eny, marina tahaka Azy." "(...) tsy mahay manota izy, satria naterak'Andriamanitra. Izany no mampiseho miharihary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tia ny rahalahiny." "Anaka aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina." — YI, 15 Febroary 1894.