" Izaho no voaloboka, hianareo no sampany, izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy; fa raha misaraka Amiko kosa hianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona." — Jao. 15:5.

Mofon'aina :

Tsy manana na inona na inona isika ary tsinontsinona raha tsy mandray fahamendrehana avy amin'i Jesôsy Kristy. — YI, 21 Jona 1894.
[...]

Tsinontsinona ny fanambarana rehetra ataontsika momba ny fivavahana raha tsy mitoetra eo amin'i Kristy isika; ary tsy afaka ho tonga rantsana velona isika raha tsy mitoetra betsaka ao amintsika ny toetra iankinan'aina ao amin'ilay Voaloboka. Hiseho eo amin'izay tena Kristianina marina ny toetr'ilay Tompony, ary rehefa maneho ny fahasoavan'i Kristy isika eo amin'ny fiainantsika sy eo amin'ny toetsika, dia tiantsika tahaka ny itiavany ny Zanany ny Ray. Rehefa tanteraka io fepetra io eo amin'ireo izay manaiky hino ny fahamarinana ankehitriny, dia hahita fiangonana miroborobo isika; satria tsy velona ho an'ny tenany ny mambra ao aminy, fa ho an'Ilay maty ho azy, dia ho tonga sampana midorobok'ilay Voaloboka velona izy. — ST, 18 Aprily 1892.

Misy asa roa tanterahin'ny fakan-kazo, dia ny hamikitra mafy amin'ny tany amin' ny alalan'ny faka madinika ao aminy sady rnisintona ny sakafo ilainy. Toy izany koa ny Kristianina. Rehefa mafy orina ny fifandraisany amin'i Kristy, Ilay renim-paka, rehefa rnamahana ny tenany avy ao Aminy izy, dia mahazo hery ara-panahy betsaka izy. Moa halazo ve ny ravin'izany sampana izany? Sanatria! Raba mbola mifandray amin'i Kristy ny fanahy, dia tsy atahorana halazo sy hihintsana ary ho lo izy. Ny fakam-panahy izay tonga tahaka ny rivo-doza dia tsy hampihongotra azy. Ny tena Kristianina dia asesiky ny fitiavana lalina an'ilay Mpamonjy azy amin'ny asa ataony. Marina sy marina ny fitiavany ny Tompony. —YI, 24 Martsa 1898.