"Izaho no tena Voaloboka, ary ny Raiko no mpamboatra." — Jao. 15:1

Mofon'aina : 
Ireo izay manaraka an'i Kristy dia tsy maintsy mino Azy; tsy maintsy manokatra ny fo handray Azy ho toy ny vahiny ao mandrakariva. Tsy maintsy mitoetra ao amin'i Kristy izy, toy ny rantsana mitoetra eo amin'ilay voaloboka velona. Misy firaisana miankina aman'aina rniforona eo amin'ny renim-paka sy ny sampana; toy izany koa no vokatra hita eo amin'ny sampana ka hita eo amin'ilay hazo iray manontolo. Noho izany ny Tompo dia hiasa amin'ny alalan'ny olona irahiny izay mampifandray ny tenany amin'i Jesôsy Kristy. Ireo izay maharitra mitoky amin'i Kristy dia ho tahaka an'i Enoka, ka hahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra mitoetra maharitra.

Tsy maintsy mikolokolo finoana isan'andro isika sy mibanjina Azy isan'andro, Izy izay mitondra ny entantsika isan'andro, Izy ilay
Mpisoronabe mamindra fo sy mahatoky; "Izy dia efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra (tsy tamin-javatra sasantsasany, fa tamin'ny lafiny rehetra tahaka antsika), dia mahavonjy izay rehetra alaim-panahy Izy". "Fa isika tsy manana mpisomnahe izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika". Hatramin' izao, na dia any an-danitra aza,dia mbola mahatsapa ny fahoriantsika Izy; ary manao fanelanelanana ho antsika amin'ny maha-Mpamonjy sy Mpisolovava Azy.

Tsy maintsy manazatra ny finoantsika isan'andro isika; ary io finoana io dia tokony hitombo isan' andro arakaraka ny anazarana azy, ka ho tsapantsika fa tsy nanavotra antsika fotsiny Izy fa nitia antsika sy nanasa ny fahotantsika tamin'ny Rany, ka nanao antsika ho mpanjaka sy mpisorona ho an'Andriamanitra Ray. YI, 18 Oktobra 1894.