"Izaho ao aminy, ary Hianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba hofantatr'izao tontolo izao fa Hianao efa naniraka Ahy sady efa tia azy tahaka ny nitiavanao Ahy." — Jao. 17:23. 

Mofon'aina:

[---] Isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovàna hahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra, toy ny avy amin'ny Tompo, dia ny Fanahy." Tokony hametraka ny Tompo eo anatrehantsika mandrakariva isika.  Ireo izay manao izany, dia miara-mandeha amin'Andriamanitra tahaka izay nataon'i Enôka, ary tsy tsapan'izy ireo akory fa tonga iray amin'ny Ray sy amin'ny Zanaka izy ireo. Isan'andro isan'andro dia misy fiovana tanterahina ao amin'ny saina sy ny fo, ary ireo fironana maha-olombelona, sy ireo fombafomba voajanahary dia volavolaina hifanaraka amin'ny fomban'Andriamanitra sy ny Fanahiny. 

Mitombo amin'ny fahalalana ara-panahy izy ireo, ary mitombo ho amin'ny fahefenoan'ny fitomboan'ny lehilahy sy vehivavy ao amin'i Kristy Jesôsy. Maneho ary mitaratra ny toetr'i Kristy amin'izao tontolo izao izy ireo, ary mitoetra ao amin'i Kristy izy ireo ary Kristy ao aminy; manatanteraka ny iraka niantsoana azy izy ireo dia tsy inona izany fa ny niantsoana azy ho zanak' Andriamanitra; tonga jiro manazava izao tontolo izao, tanàna miorina eny an-tampon-tendrombohitra ka tsy hay hafenina na takonana. " Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarona azy, na mametraka azy ao ambany farafara; fa ataony eo amin'ny fanaovan-jiro izy; mba ho hitan'izay miditra ny mazava." Ireo izay nandray ny hazavana avy any ambony dia mizara ary mandefa ny tara-pahazavan'ny masoandron'ny fahamarinana. — YI, 25 Oktôbra 1894.