"Izany no ankalazana ny Raiko, mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro hianareo." -Jao. 15:8. 

Mofon'aina:

Ny atao hoe zanak' Andriamanitra, mambran'ny fianakavian'ny Mpanjaka, dia manana heviny mihoatra lavitra noho izay iheveran'ny olona azy. Ireo izay ataon'Andriamanitra ho isan'ny zanany dia haneho fitiavana tahaka ny an'i Kristy amin'ny hafa. Ho velona sy hiasa ho an'ny tanjona iray izy, dia ny fanehoana an'i Kristy amin'izao tontolo izao amin'ny fomba mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Amin'ny alalan'ny fifankatiavana sy ny firaisana misy eo amin'izy ireo no hanehoany'amin'izao tontolo izao fa mitondra ny marika famantarana avy any ambony izy ireo. Amin'ny alalan'ny fahambonian'ny fitiavan'izy ireo sy ny fandavany ny tenany no hanehoany amin'ny manodidina fa tena mpanara-dia ny Mpamonjy tokoa izy. «Ary izany no ahalalan'ny olona rehetra fa mpianatro hianareo, raha mifankatia.» (...)

Ny porofo tena mahery indrindra izay azon'ny olombelona anehoana ny maha-olona nateraka azy indray sy ny maha olom-baovao azy ao amin'i Kristy Jesôsy dia ny fanehoany fitiavana amin'ny rahalahiny, sy ny fanaovana asa mifanaraka amin'ny an'i Kristy. Izany no fijoroana ho vavolombelona mahafinaritra indrindra izay azo aseho amin'ny maha-Kristianina, ary hamabo fanahy maro ho amin'ny fahamarinana (...). Ny mpino marina rehetra dia entin'i Kristy ho amin'ny firaisana tanteraka amin'ny Tenany, eny hatrany amin'ny firaisana izay misy eo Aminy sy amin'ny Rainy aza. Ny tena zanak'Andriamanitra marina dia mifamatotra amin'ny hafa sady mifamatotra amin'ny Mpamonjiny. Iray ihany izy ireo ao amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. GCB, 1 Jolay 1900.