"Ary amin'izany na  zovy na zovy no hanaiky Ahy eo anatreha'ny olona, dia hekeko kosa izy eo anatreha'ny Raiko izay any an-danitra. Fa na zovy na zovy no handà Ahy eo anatrehan'ny olona, dia holaviko kosa izy eo anatrehan´ny Raiko izay any an-danitra." —Mat. 10:32,33. 

Mofon'aina:

Manaikay an'i Kristy eo amin'ny fiainantsika isan'andro ve isika? Manaiky Azy ve isika eo amin'ny fomba fitafy, ka manaingo ny tenantsika amin'ny fitafiana tsotra sy maotina? Moa ve fihaingoana mirakitra toe-panahy malefaka sy tony izay manana tombambidy ambony eo imason'Andriamanitra no ampiasaintsika? Moa ve isika mikatsaka ny hampandroso ny asan'ny Tompo? (...)Tsy mila tenenina aminao akory hoe tsy tokony hanao fitafiana toy izao sy izao ianao, satria raha tafiditra ao am-ponao ny fitiavana ireny rendrarendra ireny, dia ho tahaka ny fanesorana ny ravina eny amin'ny hazo fotsiny ihany ny fanesoranao ny haingo eny aminao. (...) Mila maty ny amin'izao tontolo izao isika, maty ny amin'ny tena, ary velona ao amin'Andriamanitra (...) Mila manatona an' i Kristy akaiky isika, mba hahalalan'ny olona fa ao amin'i Kristy isika ary mianatra Aminy. — R1-1, 10 May 1892. 

Izay maka tahaka an'i Kristy dia haneho ny fandavany ny tenany sy ny fanaovany sorona ny tenany (...) Amin'ny fotoana izay hisaintsainany ny Baiboly ka hampitandreman'ny Kristianina azy tsy hiroso, handà ny tenany, hiato, dia amin'izay fotoana izay indrindra no hihoaran'ny rehak'izao tontolo izao ny fetra ka hanekeny ny fironana ho amin'ny fitiavan-tena. Eny an-daniny amin'ilay tsipika no ahitana ny fandavan-tenan'ireo mpanara-dia an'i Jesôsy Kristy, ary eny an-kilany kosa no ahitana ireo olona tsy tia fehezina sy mpankamamy izao tontolo izao, mpankafy lamaody, voasariky ny rendrarendra, ary mpanaram-po amin'ny fahafinaretana voarara. Tsy azon'ny Kristianina aleha any an-danin'io tsipika io. Tsy any no toerana tokony hisy azy. — YI, 6 Septambra 1894.