"Raha misy tsy miray  amiko, dia ariana eny ivelany tahaka ny sampana izy ka malazo; azy atsipy ao anaty afo, dia ho may." — Jao. 15:6. 

Mofon'aina:

[...] Ilay sampana maina sy tafasaraka dia mety ho tafaray amin'ilay  tena voaloboka, raha toa ka tonga mpandray anjara amin'ilay fiainana sy ny fiveloman'ilay tena voaloboka, amin'ny alalan'ny firaisana amin'ilay tena voaloboka, amin'ny alalan'ny fifandraisana ety dia ety aminy araka izay azo atao (...) Mamikitra mafy amin'ilay voaloboka mitondra aina ilay taho, mandra-pahatonga ny fiainan'ilay voaloboka hanjary fiainan'ilay taho, ary mandra-pamoany voa tahaka ny voa avy amin'ilay tena voaloboka. — RH, 16 Nôvambra 1897.

«Izaho no voaloboka,» hoy i Kristy; «ary hianareo no sampany.» Ny fifandraisana tena akaiky indrindra no aseho eto. Atsatohy eo amin'ilay voaloboka izay efa tena miroborobo ny taho iray tsy misy ravina, fa ho tonga sampana velona izy io, hisintona rano sy sakafo avy amin'ilay tena voaloboka. Ho tafaray ny tsiratsiraka sy ny fantsona tsirairay avy amin' izany sampana izany, mandra-pamoahany tsiry sy felana ary hitondrany voa. Ny mpanota no asehon'ilay sampana tsy misy rano mikoriana ao anatiny. Rehefa tafaray amin'i Kristy dia mifandray ny fanahy samy fanahy; ny osa sy ny voafetra amin'ny masina sy ny tsy manam-petra, ary tonga iray ao amin'i Kristy ny olombelona. — TFC, 5:591.

Manjary ampahany amin'ilay tena voaloboka velona ilay sampana maina rehefa tafaray taminy (...) Ny fanahy izay maty ao anatin'ny fandikan-dalàna sy ny fahotana dia tsy maintsy mandala dingana toy izany ihany koa (...) Tahaka ny fandraisan'ilay sampana aina rehefa tafaray amin'ilay tena voaloboka no hananan'ny mpanota ny toetry ny Avo Indrindra ihany koa rehefa tafaray tanteraka amin'i Kristy izy. Manjary tafaray amin'ilay Andriamanitra tsy manam-petra ny olombelona manam-pahataperana. Rehefa misy ny firaisana dia mitoetra ao anatintsika ny tenin'i Kristy, ary tsy fihetsehampo vokatry ny fahatairana no manainga antsika, fa fomba fiaina mitoetra sy maharitra. TFC, 4:354,355