"Tomoera amiko azy Izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy, raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa hianareo, raha tsy miray amiko." Jao. 15:4. 

Mofon'aina:

Miankina amin'i Kristy isika amin'ny fotoana rehetra; Izy no fototry ny zavatra rehetra ilaintsika. Ny fihetsika ivelany rehetra ataontsika toy ny fivavahana, ny fifadian-kanina, ary ny fanatrarana tanjona dia tsy afaka handray ny toeran'ny asan'ny Fanahin'Andriamanitra ao amin'ny fon'ny  olona. — YI, 10 Febroary 1898.

Rehefa foana tanteraka ny izaho ao anatin'ny olona iray, ary afaka tanteraka ao amin'ny fanahiny ny andriamani-kafa rehetra, dia ny Fanahin'i Kristy no mameno ny banga. Ny olona toy izany dia manana finoana izay manadio ny fanahy amin'ny fahalotoana. Isan'ny sampana eo amin'ilay tena voaloboka izy, ka mitondra tarika maro manankarena voa ho voninahitr'Andriamanitra. Fa inona ireo toetra ateraky ny Fanahy? Fa ny vokatry ny Fanahy dia "fitiavana", fa tsy fankahalana; "fifaliana" fa tsy alahelo sy fisaonana; "fiadanana" fa tsy fahoriana sy ahiahy ary tolona foronina. Ary "fahari-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, finoana, fanetren-tena, fahononam-po." — GW, 287,288.

Tsy afaka mindrana sakafo avy amin'ny sampana hafa ny sampana iray. Tsy maintsy avy amin'ny foto-boaloboka no iavian'ny aintsika. Amin'ny alalan'ny fifandraisan'ny tena manokana amin'i Kristy ihany, amin'ny alalan'ny firaisana Aminy isan'andro, isan'ora no hahafahantsika hitondra ny vokatry ny Fanahy Masina (...) Ny fitomboantsika amin'ny fahasoavana, ny fifaliantsika, ny antony ilana antsika, dia miankina avokoa amin'ny firaisantsika amin'i Kristy sy ny haavon'ny finoana izay kolokolointsika ao Aminy. — TFC, 5:47,48