"Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany izay mamoa kosa dia amboariny, mba hamoa bebe kokoa." — Jao. 15:2. 

Mofon'aina:

Ireo izay hanaraka akaiky ny dian-tongotr 'ilay Mpamonjy nanao fanatitra ny Tenany sy nandà tena dia hanana ny sain'i Kristy hita taratra eo amin'ny fisainany. Fahadiovana sy fitiavana an'i Kristy no hamiratra eo amin'ny fiainany sy ny toetrany isan'andro, ary fanetren-tena sy  fahamarinana no mitarika ny lalany. 

Ny sampana tsirairay izay mamoa dia rantsanana mba hamoa bebe kokoa. Mety hisy ny sampana mamoa izay mandrobona aoka izany, kanefa tsy araka izay hiheverana azy ny tena toetrany marina. Mety hanao asa ho an'ny Tompo ny mpanaraka an'i Kristy kanefa tsy manao ny antsasany akory amin'izay tokony hataony. Ka dia rantsanany ireny, satria maniry ao amin'ny fiainan'izy ireo ny fanao araka izao tontolo izao, ny fahatokian-tena ary ny fireharehana. Manapaka ny sampaho mihoatra amin'ny voaloboka ny mpamboatra (. ..), ka mikarakara azy mba hamoa bebe kokoa. Tsy maintsy esorina ireo sakana rehetra ireo ka tapahina ny mitombo tafahoatra izay mitarika ho amin'ny fahasimbana, hanomezana toerana ilay tara-masoandron'ny Fahamarinana izay manasitrana (...) Maro no tsy mahatakatra ny antony namoronana azy dia ny ho fitahiana ny taranak'olombelona sy ny hanome voninahitra an'Andriamanitra, fa tsy hifaly sy hankalaza ny tena. Mandrantsana mandrakariva ny vahoakany Andriamanitra, mana-paka ireo rantsany mivelatra sy misandrahaka foana, mba hahatonga azy hitondra voa ho voninahiny fa tsy ravina fotsiny. Mandrantsana antsika amin'ny alalan'ny alahelo sy ny fahadisoam-panantenana ary ny fahoriana Andriamanitra, ka ny firongatr'ireo toetra mahery vaika sy tsy marina dia halemeny mba hitomboan'ireo toetra tsara. Tsy maintsy atsahatra ny fanompoan-tsampy, ampileferina bebe kokoa ny toetry ny saina, tsy maintsy ara-panahy ny fisaintsainan'ny fo, ary ny toetra manontolo dia atao mirindra avokoa. —TFC 4:354.