Fa hianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Kristy Jesosy. Gal. 3:26. 

Mofon'aina:

Tsy nanimba ny maha-izy ny andaniny sy ny ankilany ny   firaisana nisy teo amin'i Kristy sy ny mpianany. Iray izy ireo eo amin'ny saina, sy ny tanjona ary ny toetra, fa tsy eo amin'ny maha-olona. Tonga mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra ny olombelona - amin'ny fandraisana ny Fanahin'Andriamanitra sy amin'ny alalan'ny fitoviana amin'ny lalàn'Andriamanitra. Entin'i Kristy ho amin'ny firaisana velona Aminy sy amin'ny Rainy ny mpianany. Tonga tahaka an'i Kristy ny olona noho ny asan'ny Fanahy Masina ao amin'ny sainy. Mampisy fatoram-pifandraisana eo amin'ny samy olombelona ny fifandraisana amin'i Kristy. Io fifandraisana io no porofo mandresy lahatra indrindra ho an'izao tontolo izao ny fiandrianana sy ny fahamendrehan'i Kristy ary ny heriny hanaisotra ny fahotana. -Ms 111,1903.
Ny herin'ny haizina dia tsy mahita hirika amin'ny mpino mifankatia tahaka ny nitiavan'i Kristy azy; mpino izay tsy manaiky hifampiandany sy hifanditra, izay mivondrona tanteraka, izay tsara toetra sy manaja ary malemy fanahy, mampirisika ny finoana hiasa amim-pitiavana sy manadio ny fanahy. Tsy maintsy manana ny Fanahin'i Kristy isika, raha tsy izany dia tsy isan'ny Azy. - Ms 103,1902.

Ny firaisan-kina no hery; fa ny vokatry ny fisaratsarahana dia fahalemena. - L 31,1892. Arakaraka ny maha-ety ny firaisantsika amin'i Kristy no maha-ety ny fifandraisantsika samy isika. Ny tsy fifankahazoana sy ny tsy fifankatiavana, ny fitiavan-tena sy ny fireharehana dia mitarika ho amin'ny fanambonian-tena. Ireo no vokatry ny fo mizarazara, fo izay misokatra amin'ny hevitr 'ilay fahavalon'ny fanahy. Mibitaka i Satana rehefa afaka mamafy voan'ny fitsitokotokoana. -Ms 146,1902.

Ao amin'ny firaisan-kina no misy fiainana sy hery izay tsy azo amin'ny fomba hafa. -Ms 96,1902.