«Ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy, ary Izy kosa ao aminy. Ary izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika lzy, dia ny Fanahy Izay nomeny antsika.» - 1 Jao. 3:24. 

Mofon'aina:

[...] Raha voafehy mandrakariva ny izaho dia tsy hitranga ireny  fahadisoana goavana rmpiseho ao an-tokantrano sy any am-piasana ireny. Mateti-piseho eo anivon'ny fianakaviana maro ny fahazarana mamoaka teny tsy voahevitra, hany ka manjary raiki-tampisaka ny fahazarana misarika ny sain'ny olona amin'ny alalan'ny teny mahery satria tsy misy ny manohitra izany. Noho izany dia maro ireo teny manafintohina, mifanohitra amin'ny baikon'Andriamanitra fa mifanaraka kosa amin'ny an'i Satana, no mahazo vahana. Mba hanao ahoana re ny fiovana hisy eo amin'ny fitondran-tena sy ny fifandraisana raha toa ka mamaky sy mandalina ary mamakafaka sy manatanteraka izay voalazan'ny Boky tari-dalana ireo mpanome rariny ny filazana teny tsy voahevitra e? (...)

Ny fifandraisana, ny asa, ny adidy aman'andraikitra, ny fitiavana, ny fahazarana ary ny fihetseharn-po miseho eo amin'ny fiainana dia manda miaro antsika tsy hivaona. Ny fananana fo tsotra no hany vahaolana ho antsika raha te hahazo izay tian'ny Tenin'Andriamanitra hambara sy maniry ny hanatanteraka izay voalazany isika (...)

Mila volavolain'ny Fanahy Masina ny saina manontolo. Raha tena mikatsaka ny ho feno ao amin'i Jesôsy Kristy isika dia hitambatra amin'ny ezaka ataontsika ny herin'Andriamanitra. Andriamanitra dia manampy izay rehetra mikatsaka Azy amin'ny fony manontolo. Hahazo ny fahazavan'aina izay mandray ny taratry ny faminaniana velona. Toy ny fanazavan'ny tara-masoandro ny tany manontolo no hanazavan'ny Masoandron'ny fahamarinana ny taratry ny fahasalamana any am-pon'ny tsirairay. - YI, 20 Septambra 1894.