"Koa tahaka ny nandraisanareo an´i Kristy Jesôsy Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa."- Kôl. 2:6. 

Mofon'aina :

Miady mba hahazo ny satroboninahitry ny fiainana ianao (...) Ataovy izay mahafapo an'ilay nihevitra sy nanome tombambidy anao ka nahafoy ny Zanany lahy tokana hisolo ny helokao (...) Mangataha fahendrena amin'Andriamanitra, mba hanaovanao ny tsara ka tsy hahatonga ny hafa ho kivy. Miaraha miasa amin'Andriamanitra rehefa mitondra fanahy ho eo aminy (...) Ataovy amin'ny herinao manontolo izay rehetra ataonao. Mpamonjy anao i Jesosy ka angataho Izy hanampy anao isan'andro mba tsy hamafazanao ahi-dratsy fa voa tsara kosa ho an'ny fanjakany.

Mila mianatra mijery amin'ny maso sy amin'ny saina ianao. Tsy maintsy beazina ny fomba fitsaranao. Angataho ny fitarihan'Andriamanitra ary ankino Aminy ny lalanao. Tsy maintsy manidy ny varavaran'ny fonao amin'ny hadalana rehetra sy ny fahotana ianao ka manokatra izany amin'izay rehetra avy any an-danitra. Miezaha amin'ny fotoana rehetra manao izay hananana toetra mahay mandanjalanja (...)

Tokony ho «tanteraka ao aminy" isika. «Koa tahaka ny nandraisanareo an 'i Kristy Jesôsy Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa». Izany dia midika fa mila mianatra ny fiainan'i Kristy ianao. Ilana fifantohana lalina noho ny fianarana taranja hafa izany satria zava-dehibe noho ny fiaina-mandalo eto amin'ity tany ity ny fiainana mandrakizay. Ny fankafizanao ny tombambidy sy ny fahamasinan'ny zavatra maharitra mandrakizay dia hanome anao saina matsilo sy hery tsy manam-paharoa entina hamaha ireo olana mahakasika ny fiainanao mandrakizay.

Efa anananao ny môdely, dia i Jesôsy Kristy; manaraha ny diany dia ho vitanao izay rehetra takina aminao (...) Aza mihevitra ny tenanao ho andevo; tsarovy fa zanak'Andriamanitra ianao (...) — YI, 17 May 1894. [...]