«Fa ao amin'ny tenany no itoeran'ny fomban'Andriamanitra, ary hianareo dia tanteraka ao aminy sady Izy no Lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra.» Kôl . 2:9,10. 

Mofon'aina :

[...] Tsy hiravoravo mihitsy ny fon'olombelona raha toa tsy manaiky ny hovolavolain'ny Fanahy Masin'Andriamanitra. Izy no manavao ny fanahy tsirairay ho arak'i Jesôsy Kristy, ilay môdely. Amin'ny alalany dia hiova ho finoana sy fitiavana ny fankahalana an'Andriamanitra ary hivadika ho fanetren-tena ny fieboeboana. Noho izany dia ho tsapan'ny fanahy ny tombambidin'ny fahamarinana ka hoderainy amin'ny fahatsarany sy amin'ny fahafenoany i Kristy. Ho setrin'izany fiovana izany dia hanao fihiram-pifaliana ny anjely ary hiara-tsambatra amin'ireo fanahy nohavaozina Andriamanitra sy i Kristy. — RH, 10 Febroary 1903. 

Jehôvah Imanoela - Izy "Ilay iafenan'ny haren'ny fahendrena sy ny fahalalana", Ilay itoeran'ny zava-miafin'ny fahendrena sy ny fahalalana, Izy Ilay onenan'Andriamanitra amin'ny fahafenoany. - Ny fahazoana Azy, ny fahafantarana Azy, ny fananana Azy, ny fisokafan'ny fo tsimoramora mba handray ny fanomezany, ny fahafantarana ny fitiavany sy ny heriny, ny fananana ny hery tsy manam-paharoan'i Kristy, ny fahazoana tsikelikely ny «sakany sy ny halavany ary ny haavony sy ny halaliny; ary hahalala ny fitiavan'i Kristy, izay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenoana anareo amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra». «lzany no lovan'ny mpanompon'i Jehôvah, sy fahamarinany avy Amiko, hoy Jehôvah». - TFMB, 57.