« Izao no lazain’i Jehovah aminareo: Aza matahotra na mivadi-po ny amin ’ireo olona betsaka ireo, fa tsy anareo ny ady, fa an’Andriamanitra. » 2 Tant. 20:15.

Mofon'aina :

Misy asa natokana ho an’izay rehetra antsoina amin’ny anaran’i Kristy. (...) Ny fotoana rehetra eo amin’ny fiainana dia fotoan-tsarobidy izay mifandraika amina adidy tokony hatao amin’Andriamanitra na amin’ireo mpiara-belona.

Mbola miandry antsika ny asa lehibe famonjem-panahy. Mirotsaka an-tsehatra amin’izany asa izany ireo anjely be voninahitra rehetra, ary ny demonian’ny aizina rehetra kosa manohitra izany. Nasehon’i Kristy tamintsika ny tombam-bidy lehibe ananan’ny fanahy tamin’ny nahatongavany teto amin’izao tontolo izao, niaraka tamin’ny fitiavana mandrakizay tao am-pony mba hanolotra ho an’ny olona ny fahafahana ho tonga mpandova ny Hareny rehetra. Ambarany amintsika ny fitiavan’ny Ray ity taranaka meloka ity ary nasehony fa Izy dia marina sy mpanamarina izay mino. - TFC, 5:203,204.

Maro ny fahavalo manafika ny tahamarinana. Tokony hotoherintsika izy ireny, amin’ny alalan’ny fanehoana ny fahazavana amin’ny hafa. (...) Tokony hanapa-kevitra hanao ezaka araka izay tratry ny herintsika isika, ary tokony hanana finoana velona isika mba hahafahan’ilay Andriamanitra velona maneho ny heriny; ny fomba fiasa hafa ankoatra izany dia tsy hahomby. Resin’Andriamanitra ireo fahavalon’ny Isiraely. Nataon’Andriamanitra nikorontana ny tafik’izy ireo. Vaky nandositra izy ireo. Iza no hahatohitra ny Tompo Andriamanitry ny Isiraely?

Tsy miady amin’ny nofo aman-drà isika fa amin’ny fanapahana sy amin’ny fanjakana sy amin’ny mpanjakan’izao fahamaizinana izao, dia amin’ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra. Mitaona antsika ny Tompo mba hibanjina Azy izay loharanon’ny hery rehetra. Izy no Ilay afaka hanampy antsika (...) Rehefa manankina asa amintsika Andriamanitra, dia Izy no hanome fahombiazana ho antsika. - RH, 10 May 1887..

Tsy maintsy handresy ny fahamarinana. — L 345, 1904.