"Hianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina an-tampon-tendrombohitra." Mat. 5:14

Mofon'aina :

Toy ny masoandro miposaka avy any atsinanana ary mizotra miankandrefana ka manazava izao tontolo izao, dia tokony hanazava izao tontolo izao tahaka izany koa ny mpanara-dia an’i Kristy. Handeha ho any amin’izao tontolo izao izy ireo amin’ny maha-fahazavana mamiratra azy, ka ho voazava ireo izay ao amin’ny haizina ary ho voafanan’ny taratra mipariaka avy amin’izy ireo. Hoy i Kristy amin’ireo mpanara-dia azy: «Hianareo no fahazavan’izao tontolo izao». - RH, 15 Desambra 1874.

Ireo izay tsy manana fanantenana eo am-panaovany ny asany dia mampitoetra ny tenany eo ambanin’ny aloky ny fisalasalana. Mbola tsy maty ny fahavalo, ary arakaraka ny hanatonantsika ny fiafaran’ny tantaran’ny tany no vao mainka hiezahan’i Satana hihazona ny fanahy ao anatin’ny fisalasalana. Amin’izay mantsy dia tsy ho hita taratra eo amin’ny teniny sy ny asany ny fahazavan’ny lanitra izay mitondra fanantenana sy fifaliana ary hery ho an’ny hafa.

Henika rotoroto sy fahadisoam-panantenana izao tontolo izao. Izao no teny voambara ho anao: “Aoka hazava eo imason’ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny Rainareo Izay any an-danitra”. Ny teny manambara ny fahamarinana, tononina amin’ny fahasahiana izay raisina avy amin’ny fananana tanjona marina sy fanantenana mankahery ary avy ap amin’ny fo madio, dia hahafaly ny anjely. Irin’Andriamanitra ny hifantohan’ny saintsika amin’ny zava-panahy, mba hahitantsika ny fahatanterahan’ny planiny eo amin’ny fiainantsika. Nantsoina ho mpiara-miasa amin’Andriamanitra isika eo amin’ny fanatanterahana ny asa izay tokony hataontsika. Na aiza na aiza misy antsika dia nantsoina hizara fahazavana isika. - L 348, 1908.

Rehefa voambara amin’ny teny sy ny asa ataon’ny mpino ny fahasoavan’i Kristy, dia voataratry ny fahazavana ireo izay mitoetra ao amin’ny haizina; satria sady manonona fiderana an’Andriamanitra ny molotra no mitsotra hanampy ireo izay very ny tanana. - STM, lah. 10, t. 11.