"Mankalazà an 'i Jehovah amin'ny fanananao sy amin 'izay voaloham-bokatrao rehetra." - Ohab. 3:9. 

Mofon'aina:

Moa tsy efa nofidin'Andriamanitra va ianao ho fitaovana hanome voninahitra Azy sy hampita ny fahazavana sy ny fahamarinana amin'ireo izay ao anatin'ny fahadisoan-kevitra sy ny haizina? Nomena anao ny hafatry ny fahamarinana, ary raha raisinao ny Fanahin'i Kristy dia hanana fitiavana an'ireo fanahy tandindomin-doza ianao. -YI, 29 Jona 1893.

Mitety tany lavitra sy ranomasina ny olona mba hahazoana ny zavatry ny tany, ary mihafy sy miaritra zavatra maro izy mba hahazoany izay kendreny, kanefa laviny ny fanasan'ny lanitra ary tsy heveriny ny harena izay maharitra mandrakizay. Ireo olona izay heverina fa mahantra mazàna no mahavita be indrindra amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra. Malala-tanana amin'izay kely ananany izy ireo. Tamin'ny alalan'ny fahafoizany mitohy dia nohatanjahiny ny fironana hahafoy tena ananany. Noho ny fandaniany izay mitovitovy amin'ny vola miditra aminy dia tsy nanana irika hitomboana ny fitiavany ny haren'ny tany. Kanefa maro ireo izay manomboka maniry hanangona vola misimisy kokoa rehefa manomboka mahazo ny haren'ny tany. Noho ny faniriany fatratra hanangon-karena dia tsy afaka ny hanana ny haren'Andriamanitra izy ireo. - RH, 15 Desambra 1874.

Tokony ho tanjonao, na inona na inona sehatra manavanana anao, ny hanao ny asanao amin'ny fomba izay manome voninahitra an'Andriamanitra. Izay rehetra raisinao dia tokony hoheverinao ho toy ny mason-karena ampiasaina ao amin'ny bankin'ny lanitra. Tokony ho fifaliana ho anao ny mampiasa ny fanananao sy ny fotoanao ary ny fahaiza-manaonao mba hamaboana fanahy ho an'i Kristy sy hizara fahazavana ho an'ireo izay mitoetra ao amin'ny haizina. - YI, 29 Jona 1893.

Azon'Andriamanitra natao tsara ny nametraka tamin'ny anjely io asa io, fa tsy nanankina velively ny fampielezana ny fahamarinana tamin'ny herim-po sy ny fanomezana nataon'ireo "mpandova ny fahasoavan'ny lanitra", na ny manambara ny sitrapony tamin'ny vavany, tahaka ny nanambarany ny didiny tao Sinay. Noho ny fahendreny sy ny fitiavany tsy manam-petra, dia notendreny ho mpiara-miasa Aminy ny olona ka nofidiny hanao izany asa izany. - PM, t. 531