Imprimer
Catégorie : Fiambenana maraina

"Hianareo no vavolombeloko, hoy Jehovah." Isa. 43:10. 

Mofon'aina:

Hanareo no vavolombeloko, hoy Jehovah. Isaorana anie Andriamanitra noho ny nanomezany antsika ny tombontsoa ho vavolombelony. Koa raha vavolombelona isika dia tsy maintsy manambara an'i Kristy ary manandratra Azy eo anatrehan'ireo mpiara-belona amintsika. Rehefa hitantsika mihamangatsiaka ny hafanam-po sy ny fahavitrihana ara-panahin'ny iray amin'ireo mpiara-dia amintsika dia tsy maintsy ampiantsika sy ampaherezintsika izy, tsy maintsy mivavaka ho azy isika mba ho vavolombelona mahatoky ho an'ny Tompo izy.

Ianao dia natao ho fitaovana hahafahan'Andriamanitra miteny amin'ireo fanahy hafa. Hataony mitamberina ao an-tsainao ireo zava-tsarobidy, ary amin'ny fo feno ny fitiavan'i Jesôsy no hanononanao teny izay manan-danja indrindra sady iankinan'ny aina. Ny fahatsoranao sy ny fahitsianao no hahatonga ny teninao hanana fahamendrehana ambony indrindra, ary ny teninao dia ho teny soa voarakitra ao amin'ny bokin'ny lanitra, izay tahaka ny paoma volamena eo ambonin'ny lovia volafotsy. Ireny teny ireny dia ataon'Andriamanitra loharanom-panasitranana avy any an-danitra, hamoha faharesen-dahatra sy faniriana, ary hampiarahin'i Jesôsy amin'ny fanelanelanany ny vavaka ataonao, Izy no hangataka ho an'ny mpanota ny fanomezana ny Fanahy Masina sy handrotsaka izany amin'ny fanahiny. Dia hisy fifaliana ho an'ny anjelin'Andriamanitra noho ny mpanota iray izay mibebaka. - YI, 4 May 1893.

Ny asa ambony noho ny asa hafa rehetra, ny raharaha ambonin'ny raharaha hafa rehetra izay tokony hampifantohana ny herin'ny fanahy dia ny asa famonjena ireo fanahy izay nanoloran'i Kristy ny ainy. Aoka izany no ho vaindohan-draharahanao eo amin'ny fiainanao. Aoka izany no hataonao iraka manokana ho an'ny fiainanao. Miaraha miasa amin'i Kristy eo amin'ny fanatontosana izay asa ambony sy mendrika izany, ka meteza ho misiônera eo amin'ny firenena misy anao sy any amin'ny firenen-kafa. Aoka ianao ho vonona sy hanatanteraka amim-pahatokiana ny asa famonjem-panahy eo amin'ny faritra misy anao na any amin'ny faritra hafa (...) Raha ny tanora sy ny lehibe no miova fo tanteraka ka manolo-tena ho an'Andriamanitra, manatanteraka ny adidy manoloana azy ireo sy miasa araka izay fahafaha-manao ananany mba ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra, dia feo maro dia maro no hanandratra fiderana Ilay niantso azy ireo avy amin'ny haizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. - YI, 4 May 1893. 

 

 

.