"Sambatra izay mahatsiaro ny malahelo; Jehôvah hamonjy azy amin'ny andro fahoriana." - Sal. 41:1. 

Mofon'aina:

Mpanompon'Andriamanitra manao ny asany isika. Tsy tokony hisy toerana ho an'ny fitiavan-tena eo amin'ireo lafiny maro eo amin'izao fiainantsika izao satria izany dia handoto ny lafiny hafa rehetra. Kanefa indrisy fa fohy ny fisainan'ny olona! Mahalana dia mahalana ny olona no mba mihevitra ny momba ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ireo izay mijaly. Manodidina azy ireo ny mahantra, kanefa lalovany fotsiny, tsy miraharaha sy tsy miraika, tsy mitsinjo ny mpitondratena sy ny kamboty izay tsy manana na inona na inona sy ory kanefa tsy mitaraina. Raha mametraka ampaham-bola kely any amin'ny banky ireo manan-karena mba hanampiana ireo sahirana, dia fahoriana betsaka no ho voasoroka. Ny fitiavan'Andriamanitra dia tokony hitarika ny tsirairay hahita fa adidintsika ny mikarakara ny hafa, ary tokony hananantsika ny toe-tsain'ny fanaovan-tsoa maimaimpoana (...) Omen'Andriamanitra voninahitra isika amin'ny anaovany antsika ho fitaovana eo am-pelatanany hanampy ny hafa. Aoka tsy himonomonona isika fa hifaly noho ny tombontsoa ananantsika hanao asa fanompoana eo ambanin'ny fitarihan'ilay Tompo tsara sy mpamindra fo. - SDABC 1:1118,1119. 

Henoy izay ambaran'i Isaià: "[...] ny hampiantrano ny ory manjenjena, ary mba hanafianao izay hitanao mitanjaka, ka tsy hihirirn-belona amin'ny namanao hianao (...) dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao". Ho toy ny zaridaina voatondraka tsara ny fanahinao, ary tsy ho lany ny rano manondraka azy (...)

Tsaroako ny amin'ilay lehilahy mahantra iray izay nonina teo akaikin'ny tranon'ny mpitondratena manan-karena iray. Voakolokolo tsara ny zaridainany sy ny fefin'ny tananany. Nangataka taminy ilay lehilahy mahantra mba hampiasa ireo ravina nihintsana tao amin'ilay vehivavy mpanan-karena mba hataony solon-kitay; kanefa nandà ilay ramatoa, nanao hoe: "Aleo hijanona eo izy ireo satria zezika ho an'ny taniko". Isaky ny mandalo eo amin'ny tranon'io ramatoa io aho dia mahatsiaro izay zava-nitranga izay. Nomen'Andriamanitra harena ny olona mba hanasoavana ny mahantra! - RH, 23 Desambra 1884.

Rehefa tsy heverina ny amin'izay ilain'ny hafa ary rehefa lavina ny ho tanan'Andriamanitra hanampy ny hafa, dia fahavetavetana eo imasony na dia ny fanomezana sarobidy sy goavana indrindra aza. - L, t. 8, 1901.