"Izay manisy soa olona hohatavezina; ary izay mandena dia mba holemana kosa." - Ohab. 11:25. 

Mofon'aina:

Endrey ny habetsahan'ireo miaritra ady mafy, izay mahatsiaro tena ho osa sy ory ary kely finoana; heveriny fa tsy mba naharay soa na inona na inona izy ka tsy manana izay hisaorana. Teny kely amim-pitiavana monja anefa, sy topy maso kely feno fangorahana, na fanehoam-pankasitrahana izay soa ataony — izany ihany dia ampy ho fampiononana azy amin'ny ady mafy atrehiny samirery, ary toy ny rano mangatsiaka iray kapoaka gohin'ny fanahy anan-ketaheta. Mitenena kely aminy ange ianao ho fiaraha-miory aminy, ary andramo asian-tsoa ange izy, raha tsy mikodia teo ilay enta-mavesatra manindry mafy ny sorony. Fa ny teny na asa rehetra enti-mamonjy ny sasany toy izany dia fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra eto amin'ity taranak'olombelona very ity.

"Sambatra ny miantra", hoy i Kristy; fa "izy no hiantrana". "Izay manisy soa olona ", hoy koa i Sôlômôna, "hohatavezina, ary izay mandena dia mba holemana kosa" — Ohab. 11:25. Mahatsiaro fiadanana mamy ao am-pony ireo mpiantra namana, ary misy fahafaham-po marina voatsapan'izay vonon-kanisy soa ny namany. Ny Fanahy Masina mitoetra ao am-po, ka mitaratra eo amin'ny toe-piainana, no manalefaka ny fo mafy, ary manome toe-tsaina mangoraka sy tia namana. Izay afafinao ihany no hojinjainao. - S, t. 25.

Ho avy ny fotoana izay hampangozohozo sy haharava ny tany. Fa ny fisainana sy ny fikasana ary ny asan'ny mpiasan'Andriamanitra, na dia tsy hita aza, dia haseho miharihary amin'ny andro lehibe famaliana farany. Ireo zavatra hadino ankehitriny dia haseho amin'izay fotoana izay ho vavolombelona, na hanamarina na hiampanga.

Ny fitiavana, ny fanajana, ny fahafoizan-tena dia tsy very maina velively. Rehefa ovaina ho tsy mety maty intsony ireo olom-boafidin'Andiriamanitra dia haseho ireo teny sy asa tsara nataony ary hotehirizina mandrita ny mandrakizay. Tsy misy very an-javony ny asa natao tamim-pahafoizan-tena rehetra, na kely toy inona aza izany. Amin'ny alalan'ny fahamendrehan' i Kristy dia hitoetra mandrakizay ny hanitry ny teny sy ny asa tsara toy izany. - Ms, t. 161, 1897