"Izany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro hianareo, raha mifankatia." - Jao. 13:35. 

Mofon'aina:

Enga anie ka hanampy antsika Andriamanitra hahatakatra fa tsy maintsy miara-miasa Aminy isika. Aoka hanomboka eto an-tany ny maha mpiara-miasa amin'ny lanitra antsika (...) Moa tsy tokony hiara-miasa ve isika ho an'ny fianakaviantsika sy ny namantsika ary ireo olona mifandray amintsika? - Ms t. 85, 1909.

Aoka ny tanora mpianatr'i Kristy tsirairay hanana fitiavana tsy miharo fitiavan-tena ho an'ireo mpianatr'i Kristy hafa (...) Zahao andrao misy zanaka mahantra tsy misy mpiraharaha, tsy mba anehoana fitiavana, dia afantohy amin'izy ireny ny fikarakaranao amim-pahafoizan-tena. Ireo izay manintona manokana dia tsy ho ory namana; fa ireo izay manana fiseho ivelany tsy mahasarika, ireo saro-kenatra sy sarotra ifandraisana dia mety hanana toetra sarobidy, ary novidin'ny ran'i Kristy koa izy ireny. - YI, 25 May 1893. 

Ilaintsika ny mahatakatra isan'andro ny fanampiana atolotr'i Jesôsy antsika. Aoka ho takatry ny tsirairay fa afaka ny ho mpiara-miasa amin'ny Kristy ny tenany. Tombontsoa ho antsika ny mandray ny fahasoavan'i Kristy izay hahatonga antsika ho afaka hankahery ny hafa amin'ny alalan'ny hery izay nankaherezan'Andriamanitra antsika rahateo(...)Aoka ny tsirairay hanao ny asany araka izay aniriany hahavita azy rehefa ho tonga ny fiafaran'ny zavatra rehetra. Aoka ny tsirairay hiezaka hanampy ny hafa. Amin'izany dia ho sombin-danitra ny fiainana ety, ary hiasa amin'ny alalantsika ny anjelin'Andriamanitra mba hahakasika ny fon'ny hafa (...) Fanirian'i Kristy ny hampiasa antsika ho mpanompony. Katsaho ny hanampy ny hafa na aiza na aiza ahafahana manao izany. Kolokoloy ny fahavononana tsara indrindra mba hitoetra betsaka ao anatinao mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra.

Ny tanora sy ny lehibe dia afaka mianatra ny hibanjina an'Andriamanitra amin'ny maha-Mpanasitrana Azy, amin'ny maha-mpamindra fo Azy, amin'ny maha-Andriamanitra mahatakatra izay rehetra ilaintsika ary tsy ho diso hevitra velively. Azonao atao ny mampifameno ny maha-olombelona anao amin'ny maha-Andriamanitra an'i Kristy amin'ny alalan'ny finoana velona, ary azonao atao ny mianatra miaina araka ny (...) foto-kevitry ny lanitra. Izany no hahatonga anao ho fitahiana ho an'ny olona rehetra. - Ms, t. 87, 1909.