"Aza mamihina ny soa amin'izay tokony homena azy, raha azon'ny tànanao atao ihany." - Ohab. 3:27. 

Mofon'aina:

Vonona tokoa, maniry tokoa ny fon'ny Mpamonjy handray antsika ho anisan'ny fianakavian'Andriamanitra, hany ka eo amin'ny teny voalohany indrindra izay tokony hampiasaintsika amin'ny fanatonana an'Andriamanitra, dia nasiany toky milaza ny fihavanantsika amin'ny Tsitoha, "Rainay". (...) Raha antsointsika hoe Ray Andriamanitra, dia ekentsika fa ny zanany rehetra dia rahalahintsika. Isika tsirairay dia kofehy eo amin'ny tenona iray lehibe, dia ny olombelona rehetra izany, ary samy anisan'ny fianakaviana iray isika. Tokony ho voafaoka ao anatin'ny fivavahantsika toy ny tenantsika ihany ireo olona manodidina antsika. Tsy misy na iza na iza mivavaka marina raha ny fitahiana ho an'ny tenany samirery ihany no tadiaviny. - S, tt. 92,94.

Fatorana matanjaka indrindra no mampifamatotra antsika amin' Andriamanitra, ary ny fisehoan'ny fitiavan'ny Ray dia tokony hanetsika ny fitiavan-dray lalina indrindra sy ny fankasitrahana lehibe indrindra ao anatintsika. Fahitsiana tsy miova mandrakizay no fototry ny lalàn'Andriamanitra, ary izany dia voarindra tsara mba hitondra fahasambarana ho an'izay mitandrina azy. - RH, 18 Septambra 1888. 

Amin'ny leson'ny finoana izay nampianarin' i Kristy teo an-tendrombohitra dia voambara ny foto-kevitry ny tena fivavahana marina. Mitondra ny olona ho amin'ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra ny fivavahana, kanefa tsy mijanona hatreo; natao hiainana ny foto-kevitry ny lanitra mba hanampy sy hitondra fitahiana ho an'ny taranak'olombelona. Ho tia an'Andriamanitra amin'ny fony manontolo ny tena zanany marina, ary ho tia ny mpiara-belona aminy tahaka ny tenany. Hihevitra ny momba ny hafa izy. Ny tena fivavahana marina dia asan'ny fahasoavana ao am-po izay mampitobaka asa tsara eo amin'ny fiainana, toy ny renirano mikoriana avy amin'ilay loharanon'aina. Tsy fandalinana sy vavaka fotsiny ny fivavahana. Miseho amin'ny alalan'ny asa tsara ny fahazavana kristianina, amin'izany no haneken'ny hafa azy. Tsy tokony hosarahina amin'ny raharaha andavanandro ny fivavahana; tokony ho loha laharana sy hanamasina ny raharaha samihafa atao izany. Raha tena mifandray marina amin'ilay Andriamanitry ny lanitra ny olona iray dia ho voatefin'ny Fanahy avy any an-danitra ny fiteniny sy ny asany. Hanome voninahitra an'Andriamanitra izy amin'ny asany, ary hitarika ny hafa hanome voninahitra an'Andriamanitra toy izany koa. - RH, 18 Septambra