"Manamasìna an'i Kristy ho Tompo ao am-ponareo; ary aoka ho vonona mandrakariva hianareo hamaly izay manontany anareo ny amin'ny anton'ny fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana." 1 Pet. 3:15. 

Mofon'aina:

Rehefa manao ny asan'i Kristy isan'andro isika dia tonga fahafinaretana ho antsika ny manao ny sitrapony. Tonga teto amin'izao tontolo izao i Kristy mba hiaina araka ny lalàn'Andriamanitra sy mba ho ohatra ho antsika amin'ny zavatra rehetra. Ny tenany dia napetrany ho eo anelanelan'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana sy ireo mpivavaka maro mafy fo izay feno fisehosehoana, avonavona sy fanandratan-tena; ary tamin'ny leson'ny fahamarinana nomeny, izay "tsara lahatra sady feno fahatsorana", dia tsapan'ny olona ny maha-ilaina ny fiankohofana ara-panahy. Nandona ny fo ny lesona nomeny, kanto sady nanan-danja, kanefa koa tsotra dia tsotra ka na ny ankizy aza dia nahatakatra izany. Lalina dia lalina ny fahamarinana izay nasehony ka na ny mpampianatra hendry sy nahay indrindra aza dia tsy nahatakatra azy tamin'ny fahafenoany. Hitandro ny fahatsorana ireo izay miasa toy ny mahita Izay tsy hita, ary hampiasa ny teny tsotra indrindra miaraka amin'ny herin'ny fahamarinana lehibe indrindra. -Ms, t. 33.

Afaka ny ho fitaovana mahery vaika ho an'i Kristy ny tanora raha mihazona ny fahatsorany ka tsy miezaka haneho zavatra manaitaitra sy miavaka fa mampianatra ny lesona nomen'ny Tompo. Kanefa ny fanehoana ny fahamarinana tsotra indrindra amin'ny fomba vaovao sy miavaka dia fampitafiana azy ny heriny hamabo fanahy ho an'i Kristy (...) Tsy ilaina ho amin'ny fahombiazana ny fanaovana kabary lavareny sy teny tsara lahatra. Ny ilaintsika dia ny fanaovana fanandramana ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fananana fahatsorana eo amin'ny fanehoana ny fitiavan'i Kristy an'ireo fanahy very (...) Rehefa vonton'ny fitiavan'i Jesôsy ny fontsika dia ho afaka hizara izany amin'ny hafa isika ary ho tonga vavolombelon'i Kristy. - YI, 4 May 1893. 

Tsy tokony hafenintsika ny filazantsara, ary tsy tokony hotakonantsika raozy fanaingoana ny hazo fijalian'i Kristy fa hahatonga ny fitoriana azy ho tsy misy vokany. - Ms t. 39, 1895.

Ny teny marina sy tsotra ataon'ny zanakalahy sy ny zanakavavin' Andriamanitra, lazaina amin'ny fomba tsotra tsy amboamboarina, dia manan-kery hamoha ny varavarana ho eo amin'ny fo izay efa ela no nihidy sy nanohitra an'i Kristy sy ny fitiavany. - HF, t. 232.