"Koa amin'izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin 'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo." - 1 Kôr. 15:58. 

Mofon'aina :

Nantsoina mba ho madio sy masina eo anatrehan'Andriamanitra ny fiangonan'i Kristy. Mijoro ho solon-tenan'ny fanjakan'ny lanitra eo anatrehan'izao tontolo izao ny mambra ao aminy. Raha mbola maharitra ny andron'ny tany, dia manana anjara amin'ny asa fanambarana ny fahasoavana izy.

Izay rehetra milaza fa mino ny fahamarinan'ny teniny dia irin'Andriamanitra hitory izany amin'izao tontolo izao. Hisy valisoa lehibe ny fahatokiana mamaritra ananan'izy ireo. "Ary  ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny fahalehibiazan'ny fanjakana eny ambanin'ny lanitra rehetra dia homena ny olo-masin'ny Avo Indrindra.» — Dan. 7:27.

Aoka isika tsy ho ketraka amin'ny fanaovan-tsoa. Aoka isika hanaiky amin'ny fontsika manontolo amin'ny fampianaran'ny tenin'ilay Mpanasitrana Misiônera lehibe. Araka ny finoantsika ny hafatra no ho hafanam-pontsika sy hery- hananantsika eo amin'ny fizarana ny fahalalana an'i Jesôsy Kristy. Nantsoina isika mba ho "mpiara-miasa amin'Andriamanitra" izay "mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo". 

Isan'andro dia miatrika adidy vaovao isika eo amin'ny fiainantsika. Ny fahatontosana adidy iray dia fanombohan'ny adidy manaraka. Natao holanina amin'ilay fanompoana ambony ho an'ny Tompontsika ny fiainantsika. Mpanompon'Andriamanitra isika. Tokony ho ohatra ny mambran'ny fiangonan'i Kristy ny amin'ny fiainam-panompoana sy ny fankatoavana tanteraka an'ilay Ohatra lehibe ho antsika. Isan'andro dia voatendry ho antsika araka ny fahafaha-manaontsika ny adidintsika. Amin'ny alalan'ny faharetana amin'ny fanompoana ombam-bavaka no hitomboan'ny toetsika hanahaka ny endrik'Andriamanitra, dia toetra izay hankasitrahan'Andriamanitra ary hahatonga antsika ho mendrika hiditra ny fanjakana mandrakizain'i Jesôsy Kristy Tompontsika. - Ms, t. 57, 1907. Vonona haneho eo amin'ny vahoakany ny fahasoavany sy ny heriny Andriamanitra (...)Nantsoina isika tsirairay hiara-mandeha amin'Andriamanitra sy hifampiresaka Aminy; amin'izay dia hiseho eo amin'ny fiainantsika ny hery miasa mangina masina ananan'ny filazantsaran' i Kristy sy ny hasarobidiny. - TFC 6:253