"Ny fivavakao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampahatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra." - Asa. 10:4. 

Mofon'aina:

Ny asa soa ataon'ny Kristianina dia vokatry ny foto-kevitry ny fitiavana ombam-pankasitrahana. Ny fitiavana an'i Kristy dia tsy maintsy arahin'ny fitiavana ireo izay notolorany ny famonjena. Ny fitiavana an'i Kristy no tsy maintsy foto-kevitra mamaritra ny maha-isika antsika sy mifehy ny fihetseham-po rehetra ary misarika ny asa rehetra atao. Ny fitiavana mahavonjy dia tokony hamoha ny fitiavana sy ny fahafoizan-tena izay mety hisy ao am-pon'ny olona. Rehefa izany no miseho, dia tsy ilaina ny manao antso mampihetsi-po mba handravana ny fitiavan-tena sy hamohazana ny fitiavana matory mba hanao fanatitra amim-pahalalahan-tanana ho fanohanana ny fahamarinana. 

Ny asa soa voakendry ho ao amin'ny tokony hikendrena azy dia misarika ambony kokoa ny saina sy ny herin'ny olona ary mitaona azy ireo hanatanteraka asa avy ao am-po tokoa ho fitahiana ho an'ny sahirana sy ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Raha ireo izay manan-katao no mahatsapa fa hadinin' Andriamanitra amin'izy ireo hatramin'ny ariary izay nolaniny, dia hihena be tokoa ireo izay heverin'izy ireo ankehitriny fa ilaina. Raha mifoha ny feon' ny fieritreretana, dia hasehony mazava fa tsy ilaina ny fampanaranam-po ny fitiavan-komana sy ny fanomezana toerana ho an'ny fireharehana sy ny avonavona ary ny fitiavam-pahafinaretana. Hasehony miharihary koa ny fandanilaniam-poana ny volan'ny Tompo, izay tokony ho nanaovana ny asany (...)

Ny faharetan'ny fiainantsika sy ny fahasambarantsika mandritra izany dia tsy miankina amin'izay ananantsika.

Ireo izay mahavatra tsy tapaka manohana an-kalalahana ny asan'Andriamanitra dia olona handroso indrindra ara-panahy. Mampiavaka ny fahalianan'izy ireo momba ny Tompo ny tena fahalalahan-tanana eo amin'ny fanarahana an'i Kristy (...) Samy mampivily lalana ny vahoakan'Andriamanitra ny fisainana araka izao tontolo izao sy ny fitsiriritana. Ho an'ny anjelin'Andriamanitra dia mifanindran-dalana ny asa soa sy ny vavaka. Hoy izy tamin'i Kôrnelio: efa re ny fivavakao, ary efa tsarovana eo anatrehan'Andriamanitra ny fiantranao.» — Asa. 10:31. - RH, 15 Desambra 1874.