"Fa ny divay vaovao dia tsy maintsy hatao ao anaty siny hoditra vaovao." - Lio. 5:38. 

Mofon'aina:

Aoka isika hikatsaka amin-kafanam-po ny hahalala sy hankamamy ny fahamarinana, mba hahafahantsika maneho azyamin'nyhafaarakaizaymaha-izy azy ao amin'i Jesôsy. Itaintsika ny hanana fahatakarana marina ny tombam-bidin'ny fanahintsika; amin'izay dia tsy hitsilamodamoka toy izao ataontsika ankehitriny izao isika. Amin'izay dia hikatsaka amin-kafanam-po kokoa ny hahalala ny sitrapon'Andriamanitra isika; (...) ary ny vavaka asandratsika mandrakariva dia ny hananantsika ny sain'i Kristy, ny haha-voatefy antsika hanahaka Azy. Amin'ny fibanjinana an'i Jesôsy sy ny fitiavany, ary ny fampifantohantsika ny masontsika Aminy no hahatonga antsika ho voaova araka ny endriny. Akaiky ny farany! Tsy manam-potoana hariana isika! Tokony hipariaka amin'ny taratra mazava avy amin'ny vahoakan'Andriamanitra ny fahany ana, ka ho voazara amin'ny fiangonana sy amin'izao tontolo izao i Jesôsy Ny fitaovana natao hampiasaina dia ny fanahy izay mandray amim-pifaliana ny fahazavan'ny fahamarinana izay ampitain'Andriamanitra amin'izy ireo. Izy ireo no irak'Andriamanitra hampita ny fahalalana ny fahamarinana amin'izao tontolo izao. Raha tonga siny vaovao ny vahoakan'i Kristy noho ny fahasoavany, dia hofenoiny divay vaovao. Hanome fahnavana fanampiny Andriamanitra, ary ny fahamarinana taloha dia havaozina b hapetraka eo amin'ny toerany mifandraika amin'ny fahamarinana bafa; ary na aiza na aiza halehan'ny mpiasa dia habita fandresana izy ireo. Amin'ny maha-ambasadaoron'i Kristy azy ireo dia tokony handalina ny Soratra Masina izy ireo, ary tokony hikatsaka ny fahamarinana izay takona ao ambadiky ny fahadisoan-kevitra. Ary ny tara-pahazavana rehetra rait dia tokony hozarainy amin'ny hafa. Tanjona tokana no himasoana, lohahevitra iray no hanarona ny hafa rehetra: i Kristy fahamannantsika. « fizaho no JehovahJ Izay manao famindrampo sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonininy tany; fa izany no sitrako, hoy Jehovah». Izany no tokony hoentina eo amin'ny (...) fiangonantsika rehetra. Irin'Andriamanitra hiverina amin'ny fitiavana voalohany ny fanahy rehetra. Iriny ny hanan2n'ny tsirairay ny volamenan'ny finoana sy ny fitiavana mba ho afaka hanovo avy amin'ny rakitra soa ananany hozarainy amin'ny bafa. - RHE, 23 Desambra