"Aty isaky ny tapitra nitsingerina ireo andin fanasana ireo, dia naniraka Joba ka nanamasina ireny, ary nifoha maraina koa izy ka nanatitra fanatitra odorana araka ny isanlzy rehetra; fa hoy Joba: Feindra° ea nanota ny zanako ka nandà an'Andriamanitra tao am-pony Izany no nataon, Joba mandrakariva." - Jôba 1:5. 

Mofon'aina:

Misy fomba roa azo ifandraisana amin'nyznnakn, dia fombaroa izay samy hafa tanteraka eo amin'ny foto-keviny sy ny vokany. Ny fahatokiana sy fitiavana, miaraka amin'ny fahendrena sy fitsipika hentitra, mifanaraka amin'ny fampianaran'ny Tenin' Andriamanitra, dia mitondra fahasambarana eo amin'izao fiainana izao sy ny fiainana ho avy. Ny fanaovana an-tsirambina ny adidy, ny fandeferana amin'ny fahalemena, ny tsy fanitsiana ny hadalan'ny tanora, dia hitondra fahoriana sy faharavana ho an'ny taranaka, ary fahadisoam-panantenana sy alahelo ho an'ny ray aman-dreny. Tsara ho an'ny ray aman-dreny ny mianatra lesona momba ny fahatokiana sy ny fahafoizan-tena araka ny ohatra nasehon' ilay lehilahy mponina tao On Tsy nataon'i Jôba an-tsirambina ny adidiny tamin'ireo olona ivelan'ny tokantranony, nalala-tanana izy, sady nalemy fanahy, nitsinjo izay hahasoa ny hafa; kanefa koa niezaka tamim-pahavitrihana izy ho famonjena ny ankohonany. Raha nikorana ireo zanany lahy sy vavy dia natahotra izy andrao dia tsy habita fitia eo imason'Andriamanitra izy ireo. Tamin'ny naha-mpisorona nahatoky azy dia nanao fanatitra ho an'ireo zanany tsirairay izy. Fantany ny faharatsian'ny fahotana, ary ny fieritreretany fa ny zanany dia mety hanadino ny didin'Andriamanitra dia nitarika azy hanatona an'Andriamanitra hanao vavaka fanelanelanana ho azy ireo. - RH, 30 Aogeisitra 1881. Irin'Andriamanitra ny hanangona andian-tanora avy amin'ny tokantrano rehetra, satria ny hery miasa mangina marina ananan'ny tokantrano dia hahatonga ny fon'ny tanora hilefitra amin'Andriamanitra sy banosika azy ireo hanolotra ho Azy ny fanompoana tsara indrindra eo amin'ny fiainany. Noho ny fitarihan'ny toromarika avy amin'Andriamanitra ho an'ny tokantrano sy ny hery miasa mangina avy amin'ny fiaraha-mivavaka maraina sy hariva, ary ny ohatra tsy miovaova asehon'ireo ray aman-dreny ny amin'ny fitiavana sy fahatahorana an'Andriamanitra, dia nianaran'izy ireo ny hilefitra eo anatehan'Andriamanitra ary vonona izy ireo ny hanao asa fanompoana amim-pahatokiana amin'ny maha-z1n21m1ahy sy zanakavavin'Andriamanitra azy. Ny tanora toy izany dia voaomana haneho amin'izao tontolo izao ny herin'i Kristy sy ny fahasoavany. - CG, t. 559.