"Fa ny fonenan'ny marina dia tahiny kosa." - Ohab. 3:33. 

Mofon'aina:

Raha mitoetra eo amintsika i Kristy, dia ho tena KristianinaKristianina isika na ao  an-tokantrano na any ivelany. Izay milaza ny tenany ho Kristianina dia liana teny mamy amin'ireo fianakaviany sy ny mpiara-monina aminy Ho tsara fanahy, hahalala fomba, be fitiavana, sariaka ary hanabe ny tenany ho amin'ny fitoerana hiarahany amin'ny fianakaviana any ambony izy. Rahn isan'ireo fianakaviana mpanjaka izy dia haneho taratra ny fanjakana eny amin'izay rehetra alehany. Hiteny amin'ny fomba feno halemem-panahy amin'ireo zanany izy, satria ho tsapany fa izy ihany koa dia mpandova an'Andriamanitra sy isan'ny mponin'ny lanitra. Tsy ahitana soritry ny hamafisan-toetra velively eo anivon'ny zanak'Andriamanitra. - RH, 20 Septambra 1892. Tsarovy fa tahaka anao ao an-tokantrano ihany ianao rehefa any am-piangonana. Tahaka ny hitondranao ireo zanakao ihany no hitondranao an'i Kristy. Hanao tsinontsinona an'Andriamanitra ianao rain mankamamy ireo toetra mifanohitra amin'ny maha-Kristianina. Tsy ny toerana tanana no mamaritra ny olona fray fa i Kristy mitoetra ao aminy ka mahatonga azy ho mendrika handray ny satroboninahitry ny fiainana izay tsy ho very na oviana na oviana. - Ms, t. 21, 1903. 

Irin'Andriamanitra ny olona tsirairay raha hanomboka hiaina ny fiainan'i Kristy ao an-tokantrano. Ho tahaka ny fomba fitondran-tenany ao an-tokantrano litany ny fomba fitondran-tenan'ny olona fray any am-piangonana sy eny amin'ny toeram-pandraharahana. Rain milefitra eo amban'ny fitarihan'ny Fanahy Masina izy ao an-tokantrano, rain takatry ny sainy ny andraikiny ao, dia ho toy izany ihany izy rehefa eo amin'ny toerana main-tompon' andraikitra azy. Rehefa mahatsiaro ny fahamoram-panahin'i Kristy aminy izy dia haneho fitiavana sy fahamoram-panahy mitovy amin'izany koa amin'ny hafa. Ny fitsipitcy ny lanitra dia tokony hoentina eo anivon'ny fianakaviana tsirairay avy, eo amin'ny fitsipika mifehy ny fiangonana, eny amin'ny rafi-pitantanana samihafa, orinasa, fikambanana, toeram-panabeazana. - GCB, 3 Aprily 1901. Ireo lehilahy sy vehivavy, ankizy sy tanora dia lanjaina eo amin'ny mizanan'ny lanitra avokoa, araka izay hita taratra eo amin'ny fiainan-tolcantranony. Ny Kristianina ao an-tokantrano dia Kristianina koa na aiza na aiza misy azy. Ny fiainam-pivavahana ao an-tokantrano dia manapariaka hey miasa mangina tsy hay refesina. - Ms, t. 34, 1899.