"Ary na inona na inona ataonareo, dia ataovy amin'ny fo, tahaka ny ho an'ny Tompo, fa tsy ho an 'olona." - Kol. 3:23. 

Mofon'aina:

-Efa nomen'Andriamanitra anao ny aina miaraka amin' ireo fitahiana  safononoka rehetra izay mahatonga izany hitondra fahasambarana, ary ho setrin'izany dia mangataka Izy ny hanatanterahanao asa fanompoana, fankasitrahana, fitiavana ary fankatoavana ny lalany. Miangavy Izy ny hifehezanao ny fitiavam-pahafinaretana, ireo eritreritra sy fihetsika feno fitiavan-tena ary tsy hamoaka teny maneho fahasorenana. Moa hitaky izany fifehezan-tena izany ve i Jesosy raha tsy ho fahasambarana ho anao ny manatanteraka izany? Tsia, iriny ny hanananao toetra tahaka izany, izay hitondra fiadanana ao am-po sy hanosika anao hanazava ny fon'ny hafa ka hiaina eo ambanin'ny tara-masoandron'ny fitiavana sy ny haravoana ary ny fiononana ombam-pahasambarana.

Raha tena voaova fo tokoa ianao, ary raha tena zanak'i Jesosy, dia hanaja ny ray sy ny reny; tsy hionona fotsiny amin'ny fanatanterahana izay lazainy ianao, fa hikatsaka fotoana mety ihany koa hanampiana azy ireo. Ny fanaovana izany dia hahatonga anao hiasa ho an'i Jesosy. Raisiny ho toy ny atao Aminy ireo fikarakarana sy asa feno fitsinjovana ireo. Izany no asa misionera lehibe indrindra; ary ireo izay mahatoky amin'ny adidy kely andavanandro dia mahazo fanandramana lafo vidy tokoa. Amin'ny fampiasana ny fotoana anananao ho amin'ny asa tena ilaina, dia manakatona varavarana ianao hanohitra ny fakam-panahy alefan'i Satana. Tsarovy fa tsy nivelona mba hitondra fahafaham-po ho an'ny tenany i Jesosy, koa tsy maintsy ho toy izany koa ianao amin'ny fanazarana ny saina hizotra ho amin'izany dia hanjary ho voaomana hizaka ireo enta-mavesatra ho an'ny asan'Andriamanitra ianao, satria efa niahy ny teo anivon'ny tokantrano. Hanana hery miasa mangina tsara amin'ny hafa ianao ary mety handresy lahatra azy ireo ho amin'ny asa fanompoan'i Kristy.
Rehefa mitarika ny sainao hanao zavatra iray hankasitrahan'ny fonao ianao dia tsy ho kivy velively amin'ny fahasahiranana, fa hiezaka hatrany kosa. Tafio ny hery sy ny fahavononana mba hisondrotra amin'ny asa fanompoan'i Kristy, dia tsy ho diso valisoa ianao. - YI, 30 Janoary 1884