"Ary izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be; ary izay  tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be" - Lio. 16:10. 

Mofon'aina:

Eo anatrehan'ireo adidy akaiky indrindra na ny asa izay hahatonga ny fiainana ho mani-pofona, dia maro ireo fotoana very amin'ny faniriana fatratra hanao zavatra goavana sy asa mahafinaritra. Ny fiainana ao an-tokantrano izay mitovy amin'ny an'i Kristy dia mbola hitovy amin'ny an'i Kristy koa any am-piangonana. Ny fanamaivanana ny adidy kely kokoa mba hamitana ny asa lebibe iray no manimba ny fiainan'ny olona maro. - Ms, t. 19, 1892

Maro ireo faly mijery renirano lehibe sady lalina, izay mikoriana amin'ny fomba mahatalanjona mankany amin'ny ranomasimbe. Mendrika ny hankasitrahana tokoa izany; satria manatanteraka ny asa izay efa voatondro ho azy izy. Fa mba manao ahoana kosa ireo ony kely mikoriana avy eny an-tsefatsefaky ny tendrombohitra, izay manampy hampitombo ilay ony be voninahitra? Mety ho kely sady ety izy ireo; kanefa dia ilaina tokoa, satria raha tsy izy ireo dia tsy misy ny renirano. Miara-manatanteraka ny asa voatondro ho azy tokoa izy ireo amin'ny fanaovana ny tany ho mahavokatra; ny lalan'izy ireo eny anivon'ny saha sy ny tany anirian'ny bozaka maitso dia efa voafaritry ny ahi-maitso mitandahatra manaraka ny morony. Koa noho izany dia manatanteraka ny drafitr'Andriamanitra izy ireo, ary manampy amin'ny fiadanana eto amin'izao tontolo izao. Fantsona iray no ikorianan'ny renirano lehibe izay mamakivaky ireo havoana tsy hita fetra; na ahoana na ahoana anefa, dia tena ilaina tahaka izany ihany koa ny ony madinika.

Ny mambra isam-batan'olona dia samy tompon'andraikitra amin'ny fivoaran'ny fiangonana amin'ny lafiny rehetra. Heniky ny asan'ilay Mpampianatra lehibe eto amin'ity izao tontolo izao ity. Samy mitondra ny vesatry ny fikarakarana sy ny andraikitra ny andro tsirairay avy; koa na dia iray monja aza no manao an-tsirambina ny asa nankinina taminy, dia tombontsoa masina maromaro no ho tavela. - RH, 6 Janoary 1885.

Ny tsy fanaovana tsinontsinona izay heverin'izao tontolo izao ho zavatra bitika tsy dia manao ahoana no mahatanteraka ny tena hakanton'ny fiainana sy ny fahombiazany. Ny asa soa madinidinika, ny asam-pamindrampo kely, ny fihetsika feno fandavan-tena, ny fampandrosoana amin'ny fomba feno fahendrena, ny fahafaha-manao kely iray, ny fanolokoloana amim-pitandremana ny talenta kely dia mahatonga ny olona hanaja ny maha-izy azy eo imason'Andriamanitra. - Yl, 21 Aprily 1898

Manampy amin'ny fanorenana fifaliana eo amin'ny fiainana ny fahalalam-pomba voahevitra, izay miantomboka ao an-tokantrano ka mipariaka any ivelan'ny fianakaviana. - TFC 3:540.